Monday, October 8, 2012

ZAD AL-MA ‘AD KARYA KRITIS IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Kitab ini sebenarnya merupakan sebuah karya Sirah Nabi dan kefahaman dan pengajaran sirah dan sunnah (Fiqh al-Sirah wa al-Sunnah) sekaligus. Buku ini menghimpunkan hadis-hadis tentang keadaan Rasulullah s.a.w; nasab, kelahiran baginda, pengutusan baginda, sifat, dan petunjuk atau teladan baginda sebagai seorang rasul dalam berbagai hal hal kehidupan. Kemudian analisanya yang tajam menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berharga dari segi ilmu Fiqh al-Sunnah dan Fiqh al-Sirah secara lebih khusus.

Karya Berdisiplin

Kitab Zad al-Ma‘ad (Terjemahan Indonesia)
Dalam karya ini, Ibn al-Qayyim tidak menyusun semua episod Sirah berdasarkan urutan (kronologi) yang biasa dibuat oleh penulis-penulis Sirah, tetapi hanya peristiwa-peristiwa penting sahaja. Ini barangkali disebabkan pengaruh ilmu hadis yang menguasai diri beliau yang kristis dan bermetodogi, maka beliau tinggalkan episod-episod sirah yang tiada kekuatan riwayat, dan kronologi zaman yang tiada bukti. Bahkan beliau sendiri mengkritik episod-episod yang disebutkan dalam sesetengah penulisan sirah yang tiada sandaran yang jelas. Ini seperti yang disebut oleh Dr Hammam Sa`id di dalam Muqaddimah kepada Sahih al-Sirah al-Nabawiyyah yang ditulis oleh Ibrahim al-`Ali:
“Para ahli sejarah dan penulis sirah telah tasahul (memudah-mudahkan) dalam periwayatkan. Mereka menyebut di dalam kitab-kitab mereka khabar-khabar yang terputus sanadnya (munqati’) kerana ingin menjaga disudut kesinambungan gambaran sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Sementara para `ulama hadis berpandukan metodologi kritis yang membezakan antara riwayat-riwayat yang sahih dengan yang selainnya. Sekalipun membawa kepada terputusnya gambaran sejarah atau penerimaan episod-episod secara tidak lengkap”. (Dr Hammam Sa‘id, Muqaddimah kepada Sahih al-Sirah al-Nabawiyyah, m.s. 7, Jordan: Dar al-Nafais)
Oleh itu, kita dapati Ibn Qayyim teliti dalam pengambilan riwayat yang hendak dijadikan sandaran dalam karyanya ini. Umpamanya dalam bab Khitan Rasulullah s.a.w. beliau menyebut:
“Telah berbeza dalam perkara ini kepada tiga pendapat; pertama: baginda dilahirkan dalam keadaan telah dikhatankan dan riang. Diriwayatkan mengenai perkara itu hadis yang tidak sahih. Abu al-Faraj Ibn Jauzi menyenaraikan riwayat tersebut dalam kitabnya al-Maudu‘at (Senarai Hadis-Hadis Palsu). Tiada satu hadis yang thabit pun mengenai hal itu. Ia juga bukan daripada keistimewaan baginda kerana ramai orang lain yang lahir dalam keadaan telah dikhatan”. (Zad al-Ma‘ad 1/81, Beirut: Muasasah al-Risalah)
Contoh lain beliau menyebut keadaan Nabi s.a.w ketika berkhutbah:
“Nabi s.a.w tidak pernah memegang pedang atau selainnya (ketika berkhutbah). Hanya baginda memegang anak panah atau tongkat sebelum dibuat mimbar. Baginda (ketika berkhutbah) dalam peperangan memegang anak panah dan ketika Jumaat memegang tongkat. Tidak pernah diriwayatkan bahawa baginda memegang pedang. Apa yang disangka oleh sesetengah golongan jahil bahawa baginda sentiasa memegang pedang sebagai tanda bahawa Islam ditegakkan dengan pedang adalah kejahilan yang teramat. Tidak pernah diriwayatkan bahawa baginda selepas dibuat mimbar menaikinya dengan pedang, atau anak panah atau selainnya. Tidak juga sebelum dibuat mimbar baginda memegang pedang di tangannya sama sekali. Hanya baginda memegang tongkat atau anak panah”. (Zad al-Ma‘ad, 1/439).
Ertinya, membaca al-Sirah al-Nabawiyyah menerusi karya Ibn Qayyim ini dapat menyelamatkan seseorang daripada bercampur baur dengan riwayat-riwayat yang tidak benar yang biasanya banyak karya-karya kurang teliti mengenainya. Maka, membaca Zad al-Ma‘ad dapat membentuk minda kritis ke atas riwayat-riwayat Sirah. Pembaca Ibn Qayyim akan terkena tempias nilai-nilai kritis yang tinggi yang diwarisi oleh Ibn Qayyim daripada gurunya Ibn Taimiyyah r.h.
Pengajaran Dari Sirah

Kitab Zad al-Ma‘ad (Bahasa Arab)
Kitab Zad al-Ma‘ad ini barangkali merupakan kitab Fiqh al-Sirah (Kefahaman dari Sirah) yang pertama secara teratur yang ditulis. Al-Imam Ibn al-Qayyim bukan sahaja menyebut riwayat-riwayat berhubung dengan sirah Rasulullah s.a.w, sebaliknya menyebut juga pengajaran yang dapat diambil daripadanya. Apa yang istimewa pengajaran-pengajaran itu dibuat atas maklumat Sirah yang telah dianalisis olehnya.
Penguasaan Ibn Qayyim dalam menganalisis sanad dan matan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan realiti dan tujuan sebenar daripada kehidupan Rasulullah s.a.w. Contohnya, ketika beliau menceritakan pakaian Rasulullah s.a.w, beliau membuat kesimpulan seperti berikut:
“Petunjuk Nabi s.a.w dalam berpakaian itu adalah yang paling sempurna, paling bermanfaat (sesuai) dan ringan untuk badan dan paling mudah untuk dipakai dan ditangkalkan. Baginda kerap memakai rida` (baju separuh yang menutup bahagian badan ke atas) dan izar (kain yang menutup separuh bahagian badan ke bawah). Ia ringan untuk badan dibandingkan yang lain. Baginda kerap memakai gamis, bahkan itulah yang paling disukai baginda. Maka petunjuk baginda dalam pakaian adalah memakai apa yang paling manfaat untuk badan. (Zad al-Ma‘ad, 4/237).
Ketajaman mindanya, juga pengalaman dakwah dan kehidupan yang dilaluinya menyebabkan peristiwa-peristiwa kehidupan rasul diulas dengan tepat dan berkesan. Umpamanya, kata beliau:
“Sesiapa yang merenung keadaan alam ini, akan melihat begitu banyak mereka yang menolong para penguasa atas tujuan-tujuan mereka yang jahat dan menolong ahli bid‘ah atas perbuatan bid‘ah mereka disebabkan untuk selamatkan diri daripada tindakan mereka. Sesiapa yang Allah berikan hidayah, ilhamkan petunjuk dan pelihara dirinya maka dia enggan untuk bersepakat dengan perbuatan yang haram dan bersabar atas permusuhan mereka. Akhirnya, bagi mereka kesudahan yang baik di dunia dan akhirat seperti yang berlaku kepada para rasul dan pengikut mereka seperti Muhajirin dan Ansar. Juga mereka yang diuji daripada kalangan para ulama, ahli ibadah, mereka yang soleh dari kalangan para pemerintah, peniaga dan selain mereka.” (Zad al-Ma‘ad, 3/15).
Demikian analisis kritis dalam memahami sesuatu peristiwa sirah. Dalam kisah Perang Khaibar umpamanya, beliau berkata :
“Sesiapa yang menganalisa Sirah dan Maghazi dengan benar-benar teliti akan nyata untuknya bahawa Khaibar itu dibuka secara kekalahan musuh. Rasulullah s.a.w menguasai keseluruhan buminya dengan pedang secara kekalahan (di pihak Yahudi). Jika ia dibuka secara perdamaian tentu Rasulullah s.a.w tidak menghalau mereka darinya” (Zad al-Ma‘ad, 3/328-329).
Bacalah karya ini, ia sangat bermanfaat dan membentuk minda yang kritis serta peka kepada keabsahan fakta dan kemunasabahan maksud di sebalik riwayat-riwayat Sirah.


Kedokteran Ala Nabi
Kita telah mempelajari beberapa petunjuk Nabi saw mengenai peperangan, perjalanan, utusan atau delegasi, kelompok pasukan, dan surat-suratnya yang dikirimkan kepada para raja dan para wakil raja.
Kita akan melanjutkannya dengan menyebutkan pasal-pasal yang bermanfaat mengenai petunjuk beliau dalam kedokteran yang digunakannya dan dianjurkannya kepada orang lain.
Kita akan menjelaskan hikmah yang tidak mampu dijangkau akal kebanyakan dokter dan bahwa perbandingan kedokteran mereka dengan kedokteran Nabi saw adalah seperti perbandingan kedokteran orang-orang yang lemah dengan kedokteran mereka. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan dari-Nya kita mendapatkan upaya dan kekuatan.

Dua Macam Penyakit
Penyakit ada dua macam; penyakit hati dan penyakit badan. Kedua-duanya disebutkan dalam Al-Quran.

Dua Macam Penyakit Hati
Penyakit hati pun ada dua macam, yaitu: penyakit syubhat dan keraguan, dan penyakit syahwat dan kesesatan.
Tentang penyakit syubhat, Allah swt berfirman:
“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya” (QS. Al-Baqarah: 10).
Dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): “Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?” (QS. Al-Mudatstsir: 31).
Terhadap orang yang diajak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, namun enggan dan menolaknya, Allah berfirman, “Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zhalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zhalim” (QS. An-Nur: 48-50).
Ini adalah penyakit syubhat dan keraguan. Adapun penyakit syahwat, Allah berfirman: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik” (QS. Al-Ahzab: 32).
Ini adalah penyakit syahwat zina. Wallahu a’lam.

Penyakit Fisik
Adapun penyakit badan, Allah berfirman:
“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit” (QS. An-Nur: 61).
Al-Quran juga menyebutkan penyakit badan dalam haji, puasa, dan wudhu karena suatu rahasia yang lembut yang menjelaskan keagungan Al-Quran dan kebutuhan padanya yang tidak bisa dilepaskan bagi orang yang memikirkannya dan memahaminya. Demikian ini karena dasar kedokteran badan itu ada tiga; menjaga kesehatan, menjaga dari perkara yang menyakitkan, dan membersihkan materi-materi yang merusak. Allah swt menyebutkan tiga dasar ini dalam tiga tempat di Al-Quran.
Allah berfirman dalam ayat puasa, “Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain” (QS. Al-Baqarah: 184).
Allah memperbolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit karena uzur sakitnya dan bagi orang yang sedang dalam perjalanan demi menjaga kesehatan dan kekuatannya agar tidak dihabiskan oleh puasa dalam perjalana karena berkumpulnya gerakan yang berat dan akibat yang pasti ditimbulkannya berupa habisnya kalori. Ketika puasa, habisnya kalori ini tidak disuplai dengan makanan. Sehingga kekuatan tubuh melemah. Karena itu, orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa demi menjaga kesehatan dan kekuatannya dari sesuatu yang melemahkannya.
Dalam ayat haji Allah berfirman,
Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban (QS. Al-Baqarah: 196).
Bagi orang yang sakit atau ada gangguan di kepalanya berupa kutu, gatal, dan lain sebagainya, Allah memperbolehkan mencukur rambutnya dalam keadaan ihram dalam rangka membersihkan kepala dari uap-uap yang buruk yang menyebabkan penyakit tersebut karena terkumpul di bawah rambut. Apabila ia mencukurnya, maka pori-porinya akan terbuka dan uap-uap tersebut keluar darinya. Dari pembersihan ini dianalogikan segala pembersihan yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan penyakit pada tubuh.
Ada sepuluh hal yang apabila tertahan dalam tubuh, maka menimbulkan penyakit; darah apabila bergejolak, mani apabila meronta, kencing, tinja, kentut, muntah, bersin, tidur, lapar, dan haus. Masing-masing dari sepuluh ini akan menimbulkan penyakit apabila tertahan.
Allah telah mengingatkan manusia untuk membersihkan diri dari yang paling ringan, yaitu uap yang tertahan dalam kepala agar dibersihkan juga yang lebih berat darinya. Ini merupakan metode Al-Quran dalam mengingatkan yang lebih berat dengan yang lebih ringan.

Menjaga Kesehatan
Tentang menjaga diri dari penyakit, Allah swt berfirman dalam ayat wudhu, “Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)” (QS. An-Nisa: 43).
Allah swt memperbolehkan orang yang sakit menggunakan tanah (debu) sebagai pengganti air untuk menjaga tubuhnya dari perkara yang membuatnya sakit. Ini merupakan peringatan agar menjaga diri dari perkara yang mengakibatkan sakit, baik dari dalam maupun dari luar.
Allah telah memberikan petunjuk tentang dasar-dasar kedokteran kepada para hamba-Nya. Kami akan menyebutkan petunjuk Rasulullah saw dalam hal itu dan menjelaskan bahwa petujuknya adalah petunjuk yang paling sempurna.

Pengobatan Hati
Adapun pengobatan hati, ia diserahkan kepada para rasul as. Tidak ada jalan untuk mencapainya kecuali dari mereka. Sesungguhnya kebaikan hati adalah dengan mengenal Rabbnya, Penciptanya, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, hukum-hukum-Nya dan dengan lebih memilih keridhaan dan cinta-Nya, menghindari larangan-larangan-Nya dan perkara-perkara yang dibenci-Nya.
Tidak ada kesehatan hati dan tidak ada kehidupannya sama sekali kecuali dengan cara itu, yang tidak dapat dicapai kecuali dari para rasul. Barangsiapa yang menyangka mendapatkan kesehatan hati dengan cara selain mengikuti mereka, maka ia salah! Apa yang disangkanya itu merupakan kehidupan nafsu hewani dan birahinya, kesehatan dan kekuatannya. Kehidupan dan kesehatan hatinya jauh darinya. Barangsiapa yang tidak membedakan antara dua hal ini, maka hendaklah ia menangisi kehidupan hatinya, karena sesungguhnya hatinya telah mati! Hendaklah ia menangisi cahaya hatinya, karena sesungguhnya hatinya telah tenggelam dalam lautan kegelapan.
Post a Comment