Wednesday, September 19, 2012

Awaluddin MAKRIFATULLAH

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
Makrifat KEPADA ALLAH
Ada pun makrifat ITU rahsianya ialah Mengenal Zat Allah Dan Zat Rasulullah, oleh kerana itulah makrifat dimulakan: -
1. Makrifat Diri Yang zahir.2. Makrifat Diri Yang bathin.3. Makrifat tuhan.
APA GUNA makrifat?
Ada pun guna makrifat kerana MENCARI hakikat iaitu Mengenal Yang qadim Dan Mengenal Yang Baharu sebagaimana kata:
"Awaluddin MAKRIFATULLAH"
Artinya: Awal Agama Mengenal Allah.Maksudnya Mengenal Yang mana qadim Dan Yang mana Baharu Serta dapat Mengenal Yang qadim Dan Yang Baharu, Maka dapatlah membezakan diantara tuhan Artikel Baru Hamba.
Baitullah Kalbu Mukminin
Sesungguhnya Hati Suami sewaktu Bayi sehingga aqil baliq diibaratkan Ending Yang Sedang menguntum, tidak ADA seekor ulat atau Kumbang Yang dapat menjelajahnya! apabila dewasa (aqil baliq) Maka Hati ITU ibaratkan Ending Yang Sedang mengembang, Maka masuklah ulat Dan Kumbang menjelajah Ending balance ITU!Sesungguhnya amalan makrifat Dan zikir Yang dibaiah ITU adalah untuk membersihkan Hati agar dapat menguntum semula seperti Hati Kanak-Kanak Yang suci-bersih desa!Hati Suami JUGA seperti Satu bekas menyimpan Gula Yang Tertutup rapat Dan dijaga Artikel Baru BAIK! sekiranya tutup ITU tidak jaga Artikel Baru BAIK atau tutupnya sudah rosak, Maka masuklah semut Hitam Yang sememangnya Gula ITU makanannya!
PEPERANGANPeperangan Yang lebih Besar Bahasa Dari perang Uhud, KHANDAK Dan LAIN-LAIN peperangan ialah "Peperangan Illustrasi Diri Sendiri (Hati)", setiap SAAT denyut Jantung ku inisial, Aku Akan Terus berperang.Sesungguhnya iblis ITU Menanti SAAT Dan ketika untuk merosakkan Anak Adam! Sekiranya Aku tidak ADA Bersenjata (zikir), nescaya Aku Pasti kecundang Keluar masuk! Nafas Anak Adam adalah zikir! 6.666 sehari semalam Nafas keluar masuk Dan, sekiranya Anak Adam tidak Bersenjata, Pasti besarbesaran kecundang!

Asal usul makrifat
Rasulullah SAW kepada sahabatnya Mengajar Saidina Ali Karamullah.Saidina Ali Karamullah Mengajar kepada Imam Abu Hassan Abu Hassan Basri Basri.Imam Mengajar kepada Habib An An Najmi Najmi.Habib Mengajar kepada Daud Attaie.Daud Attaie Mengajar kepada Ma'ruf Al Karhi.Maaruf Al Karhi Mengajar kepada Sirris Sakatari.Sirris Sakatari Mengajar kepada Daud Assakatar.Daud Assakatar Mengajar kepada Al Junidi. Maka Al Junidi Yang terkenal sebagai pengasas MAKRIFAT.Maka pancaran makrifat ITU bahasa Dari Empat Sumber iaitu:
1. Pancaran daripada Sumber Suluk Yang dinamakanMakrifat Musyahadah.2. Pancaran daripada Sumber KHALUAT Yang dinamakanMakrifat Insaniah.3. Pancaran daripada Inayah Yang dinamakan Rohani.4. Pancaran daripada Pertapaan Yang dinamakan JIRIM.
Maka Bahasa Dari Sumber amalan itulah TERBIT makrifat Yang Tinggi, Dan mempunyai Rahsia Yang Sulit.


 
API ma'rifatullah
 
Baru berlindung kepada Allah Swt, Pencetusan Api Ma'rifattullah Dalam, kalimat "ALLAH" SAYA Awali.
Syahdan, NAMA ITU Allah tidak Akan pernah dapat dihilangkan, sebab Allah NAMA ITU Akan menjadikan Zikir BAGI para Malaikat, Zikir para Burung, Zikir para Binatang melata, Zikir Tumbuh-Tumbuhan Dan Zikir bahasa Dari Nasar Yang 4 (tanah, udara, Angin Dan api) Serta zikir Segala makhluk Yang ADA PADA 7 lapis Langit dan 7 lapis bumi, gigi zikir makhluk Yang berdiam diantara Langit Dan bumi. (Buka ..... Al-Qur'an, Surat At-thalaq, ayat 1).
Adapun zikir para makhluk Allah Yang Kami sebutkan Tadi tidaklah sama logatnya, Dan tidak sama pula Bunyi Dan bacaannya. Tidak: sedikit para Akhli Sufi Dan para wali-wali Allah Yang telah mendengar Akan Bunyi zikir para makhluk ITU, sungguh beraneka ragam Ulasan Sangat Bunyinya.
Dalam, Kitab Taurat, NAMA Zat Yang maha Esa ITU ADA 300 banyaknya Yang ditulis * Menurut bahasa Taurat, Zabur Illustrasi Kitab JUGA ADA 300 NAMA banyaknya Zat Yang maha esa ITU Artikel Baru Yang ditulis bahasa Zabur.
Illustrasi Kitab Injil JUGA ADA 300 NAMA banyaknya Zat Yang Esa ITU Artikel Baru Yang ditulis bahasa Injil, Dan Dalam, Kitab Al-Qur'an JUGA ADA 99 NAMA Zat Yang esa ITU ditulis Illustrasi bahasa Arab. Acute kitd berhitung Maka bahasa Dari keempat kitab ITU Yang ditulis berdasarkan versinya, Maka Akan ADA 999 NAMA BAGI sas Yang maha esa ITU, Dari JUMLAH nihil Maka Yang 998 NAMA ITU, adalah NAMA bahasa Dari Sifat Zat Yang maha Esa, sedangkan NAMA bahasa Dari PADA Zat Yang maha esa ITU hanya Satu Saja, yaitu "ALLAH".
Diterangkan didalam Kitab Fathurrahman, berbahasa Arab, yaitu PADA Auditan 523. disebutkan bahwa Allah NAMA ITU tertulis didalam Al-Qur'an sebanyak 2,696 klien untuk membuka posisi.
Apa hikmah Kiranya Yang dapat kitd ambil mengapa begitu banyak NAMA Allah, Zat Yang maha Esa ITU BAGI kitd ...?
Allah, Zat Yang maha esa, berpesan:
"Wahai Hambaku Janganlah kamu Sekalian Lupa kepada namaku"
Maksudnya: Allah ITU namaku Dan Zatku, Dan tidak Akan pernah bercerai, Namaku Dan Zatku ITU Satu.
Allah Swt telah menurunkan JUGA 100 kitab kepada para nabi-nabinya, kemudian ditambah 4 kitab Lagi sehingga JUMLAH keseluruhan kitab Yang telah diturunkan-Nya berjumlah 104 buah kitab, Dan Yang 103 buah kitab ITU rahasianya terhimpun didalam Al-Qur'annul karim, Dan Rahasia Al-karim Qur'annul ITU pun rahasianya terletak PADA kalimat "ALLAH".
Begitu pula kalimat La ilaha Artikel Baru ilallah, Acute ditulis Dalam, bahasa arab ADA 12 Huruf, Dan Acute digugurkan 8 Huruf PADA Mutasi kalimat La ilaha ilallah, Maka Akan tertinggal 4 Huruf Saja, yaitu Allah.
Ma'na kalimat ALLAH ITU adalah sebuah NAMA Saja, sekalipun digugurkan Satu persatu nilainya tidak Akan pernah berkurang, bahkan Akan mengandung ma'na Dan arti Yang Mendalam, Dan mengandung Rahasia penting BAGI kehidupan kitd selaku Umat manusia Yang telah diciptakan oleh Allah Swt Dalam, bentuk Yang Sempurna memucat.
ALLAH Acute diarabkan Maka Ia Akan berhuruf EQUITY Alif, Lam diawal, Lam diakhir Dan Ha. Seandai kata Ingin kitd melihat kesempurnaannya Maka gugurkanlah Satu persatu atau Huruf demi hurufnya.
• Gugurkan Huruf pertamanya, yaitu Huruf Alif (ا), Maka Akan tersisa 3 Huruf Saja Dan Bunyinya tidak Allah Lagi Akan tetapi berbunyi Lillah, artinya BAGI Allah, Dari Allah, kepada Allahlah kembalinya Segala makhluk.• Gugurkan Huruf keduanya, yaitu Huruf Lam Mutasi (ل), Maka Akan tersisa 2 Huruf Saja Dan Bunyinya tidak lillah Lagi Akan tetapi berbunyi Lahu.Lahu Mafissamawati wal Ardi, artinya * Bagi Allah Segala APA Saja Yang ADA PADA Tujuh lapis Langit Dan Tujuh lapis bumi.• Gugurkan Huruf ketiganya, yaitu Huruf Lam Akhir (ل), Maka Akan tersisa 1 Huruf Saja Dan Bunyinya tidak lahu Lagi tetapi Hu, huwal haiyul Qayum, artinya Zat Allah Yang Hidup Dan BERDIRI sendirinya.
Syahadat HU ringkasnya bahasa Dari kalimat huwa, sebenarnya setiap kalimat huwa, artinya Zat, misalnya:
Qul Huwallahu Ahad, artinya Zat Yang bersifat kesempurnaan Yang dinamai Allah.. Yang dimaksud kalimah HU ITU menjadi berbunyi AH, artinya Zat.
* Bagi sufi, napas kitd Yang keluar masuk semasa kitd Masih Hidup inisial berisi amal bathin, yaitu HU, Dilaporkan napas turun-di isi Artikel Baru kalimat ALLAH, tiada berbatas kebawah keatas Dan tiada terhingga.
Perhatikan beberapa pengguguran - pengguguran dibawah Suami:
Ketahui pula olehmu, Acute PADA kalimat ALLAH ITU kitd gugurkan Lam (ل) PERTAMA Dan Lam (ل) keduanya, Maka tinggallah doa Huruf Yang Mutasi Dan Huruf Yang Akhir (dipangkal Dan diakhir), yaitu Huruf Alif Dan Huruf Ha (dibaca AH).
Syahadat inisial (AH) tidak dibaca Lagi Artikel Baru Nafas Yang keluar masuk Dan tidak dibaca Lagi Artikel Baru Nafas keatas atau kebawah tetapi hanya dibaca Artikel Baru Titik.
Syahadat AH, Acute dituliskan Artikel Baru Huruf Arab, terdiri 2 Huruf, artinya Dalam, bahasa disebutkan INTAHA (Kesudahan Dan keakhiran), seandai Saja kitd berjalan MENCARI Allah tentu Akan ADA permulaannya Dan tentunya JUGA ADA Akan kesudahannya, Akan tetapi kalau sudah sampai lafald Zikir AH, Maka sampailah Perjalanan ITU ketujuan Yang dimaksudkan. (Silahkan bertanya kepada akhlinya)
Selanjutnya gugurkan Huruf Awalnya, yaitu Huruf ALIF Dan gugurkan Huruf akhirnya, yaitu Huruf HA, Maka Akan tersisa 2 buah Huruf ditengahnya yaitu Huruf LAM PERTAMA (Lam Alif) Dan Huruf LAM kedua (La Nafiah). Qaidah para sufi menyatakan tujuannya adalah Acute berkata LA (Tidak ADA tuhan), Illa (Ada tuhan), Nafi mengandung isbat, isbat mengandung Nafi tiada bercerai atau terpisah Nafi Dan isbat ITU.
Selanjutnya gugurkan Huruf LAM kedua Dan Huruf HU, Maka Yang tertinggal JUGA doa Huruf, yaitu Huruf Alif Dan Huruf Lam Yang PERTAMA, kedua Huruf Yang tertinggal ITU dinamai Alif Lam La'tif Dan kedua Huruf ITU menunjukkan Zat Allah, maksudnya Ma'rifat Yang sema 'rifatnya Illustrasi artian Yang Mendalam, bahwa kalimat Allah Bukan NAKIRAH, kalimat Allah adalah Ma'rifat, yakni Isyarat Bahasa Dari Huruf Alif Lam Dan Yang PERTAMA PADA Mutasi kalimat ALLAH.
Gugurkan Tiga Huruf sekaligus, yaitu Huruf LAM PERTAMA, LAM kedua, Dan HU Maka tinggallah Huruf Yang memucat Tunggal bahasa Dari Segala Yang Tunggal, yaitu Huruf Alif (Alif Tunggal Yang BERDIRI sendirinya).
Berilah Tanda PADA Huruf Alif Yang Tunggal ITU Artikel Baru Tanda Atas, Bawah Dan depan, Maka Akan berbunyi: AIU Dan setiap berbunyi A Maka dipahamhan Ada Zat Allah, begitu pula Artikel Baru Bunyi I Dan U, dipahamkan Ada Zat Allah Dan Acute * Semua Bunyi ITU (AIU ) dipahamkan Ada Zat Allah, berarti Segala Bunyi / Suara didalam alam, BAIK ITU Yang TERBIT atau datangnya bahasa Dari alam Nasar Yang Empat (Tanah, Air, Angin Dan Api) maupun Yang datangnya Dan keluar bahasa Dari mulut makhluk Ada Zat Allah.
Penegasannya Bunyi atau Suara Yang Datang Dan TERBIT bahasa Dari APA ITU Saja kesemuanya berbunyi ALLAH, NAMA bahasa Dari Zat Yang maha Esa sedangkan Huruf Alif itulah EQUITY (asal) bahasa Dari Huruf Arab Yang banyaknya ADA 28 Huruf.
Baru demikian Maka Acute kitd melihat Huruf Alif Maka seakan-Akan kitd telah melihat 28 Huruf Yang ADA. Lihat Dan perhatikan sebuah biji PADA Tumbuh-Tumbuhan, Dari biji itulah asal usul Segala urat, batang, daun, ranting, Dahan Dan buahnya.
Syuhudul Wahdah Fil Kasrah, Syuhudul Kasrah Fil Wahdah.
Pandang Yang Satu kepada Yang banyak Dan Pandang Yang banyak kepada Yang Satu Maka Yang ADA hanya Satu Saja yaitu Satu Zat Dan bahasa Dari Zat itulah datangnya Alam beserta isinya.
Al-Qur'an Yang JUMLAH ayatnya 6666 ayat Akan terhimpun kedalam Suratul Fatekha, Dan Suratul Fatekha ITU Akan terhimpun PADA Basmallah, Dan Basmallah itupun Akan terhimpun PADA Huruf BA, Dan Huruf BA Akan terhimpun PADA Titiknya (Nuktah). Acute kitd Tilik Artikel Baru Jeli Maka Titik itulah Yang Akan menjadi Segala Huruf, terlihat banyak padahal besarbesaran Satu Dan terlihat Satu padahal besarbesaran banyak.Selanjutnya Huruf-Huruf lafald Allah Yang telah digugurkan Maka tinggallah Empat Huruf Yang ADA Diatas lafald Allah Tadi, yaitu Huruf TASYDID (bergigi tiga, terdiri Bahasa Dari Tiga Huruf Alif) Diatas Tasydid adalagi Satu Huruf Alif.
Keempat Huruf Tasydid ITU adalah isyarat bahwa tuhan ITU Ada, Maka Wajib BAGI kitd untuk mentauhidkan Asma Allah, Af'al Allah, Sifat Allah Dan Zat Allah.Langkah terakhir gugurkan keseluruhannya, Maka Yang Akan tinggal adalah Kosong.LA SAUTUN WALA HARFUN, artinya tidak ADA Huruf Dan tiada Suara, Inilah kalam Allah Yang qadim, tidak bercerai Dan terpisah sifat Artikel Baru Zat.
Tarku Mayiwallah (meninggalkan selain Allah) Zat Allah Saja Yang ADA.La Maujuda illallah (tidak ADA Yang ADA hanya Allah).
Sembilan Kali sudah kitA menggugurkan kalimah Allah, seandainya JUGA Proforma dapat dipahami Maka tanyakanlah kepada ahlinya.
Post a Comment