Sunday, August 5, 2012

KEBERADAAN DimanAkah Allh SWT,??

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Jawaban Dari,,DimanAkah Allh SWT,??


Assalamu'alaikum Wr Wb

Apa kabar para pembaca semua? semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amiiin,, 
catatan saya kali adalah berkaitan dengan masalah Aqidah yang benar yaitu Aqidah Ahlusunnah Waljamaah,, yang meyakini kalau Allah itu Maujud Bilaa makaan ( Ada tanpa tempat ), tanpa arah, tanpa waktu, tanpa cara dan tanpa bagaimana,,

Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita tentang keberadaan Allah SWT maka katakanlah Allah itu ada tanpa tempat, tanpa cara, tanpa arah, dan tanpa bagaimana,,karena Allah Berfirman dalam Al Quran 

ليس كمثله شىء

yang artinya “Tiada suatupun yang sama seperti-Nya” [Surah al-Shura, ayat 11]

Al-Imam al-Qurtubi berkata ketika mentafsir ayat di atas dalam kitabnya Tafsir al-Qurtubi[1]:
وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مُشْبِهَة للذوات ولا مُعَطَّلة من الصفات وزاد الواسطي رحمه الله بيانًا فقال: ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل و لا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ… وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم
Artinya:
“Dan sesungguhnya sebahagian ulama muhaqqiqin telah berkata: “Tauhid itu ialah penetapan suatu zat yang tidak menyerupai zat-zat yang lain dan tidak menafikan sifat-sifat, al-Wasiti menambahkan suatu penjelasan dengan berkata: “Tiada suatu zat pun seperti zat-Nya, tiada suatu perbuatan pun seperti perbuatan-Nya dan tiada suatu sifat pun seperti sifat-Nya melainkan dari segi persamaan lafaz… Dan ini semuanya ialah mazhab Ahlul-Haqq was-Sunnah wal-Jama'ah radiyaLlahu 'anhum”.
Allah taala berfirman:
هل تعلم له سميًا
Artinya
…apakah engkau mengetahui ada suatu yang sama dengan Dia?” [Surah Maryam, ayat 65]
Al-Imam al-Qurtubi mentafsirkan ayat di atas dalam kitabnya Tafsir al-Qurtubi[2]:
قال ابن عباس: يريد هل تعلم له ولدًا أي نظيرًا أو مثيلا
Artinya
“Ibn 'Abbas berkata: “Firman Allah taala itu bermaksud: “Apakah engkau mengetahui Dia mempunyai anak yakni sebanding atau semisal dengan-Nya?”.
Allah taala berfirman:

ولم يكن له كفوًا أحد
Artinya
…dan tiada satu pun yang setara dengan-Nya”. [Surah al-Ikhlas, ayat 4]
Antara sifat ketidaksamaan Allah dengan sesuatu selain-Nya ialah sifat kewujudan-Nya yang tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan tidak ada permulaan bagi kewujudan-Nya. Dengan kata lain, tiada suatupun yang wujud tanpa didahului oleh ketiadaan melainkan Allah SWT. Oleh karena itu, Allah telah wujud sebelum selain-Nya wujud. Inilah yang disebut sebagai azali atau keazalian. Ini berdasarkan firman Allah taala:
  هو الأول
 
Artinya:
Dia-lah Yang Maha Awal”. [Surah al-Hadid, ayat 3]
Ayat 3 surah al-Hadid di atas ditafsirkan dengan dalil hadis yang menyusul di bawah ini
Rasulullah sallahu 'alayhi wa-sallam bersabda:
 
كان الله ولم يكن شيءٌ غيره
 Artinya
Allah ada azali dan selain-Nya tiada sesuatupun”. [Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan al-Bayhaqi]

Al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) menguraikan hadis di atas dalam kitabnya Fathul-Bari dengan katanya[3]:
والمراد بكان في الأول الأزلية وفي الثاني الحدوث بعد العدم
Maksudnya:
“Dan maksud kana dalam lafaz yang pertama ialah keazalian (kewujudan tanpa didahului oleh ketiadaan atau kewujudan tanpa permulaan) dan dalam lafaz kedua ialah kebaharuan selepas ketiadaan (kewujudan yang didahului oleh ketiadaan atau kewujudan yang ada permulaan)”. I
Justru, Allah taala sentiasa wujud azali dalam keadaan tiada suatupun yang bersama keazalian-Nya. Tiada suatu air pun, tiada suatu udara pun, tiada suatu bumi pun, tiada suatu langit pun, tiada suatu Kursi pun, tiada suatu Arasy pun, tiada suatu manusia pun, tiada suatu jin pun, tiada suatu malaikat pun, tiada suatu tempat pun dan tiada suatu masa pun bersama keazalian-Nya! Oleh karena itu, Allah taala wujud sebelum kewujudan tempat tanpa suatu tempat, dan Dia-lah yang telah menciptakan tempat dan Arasy serta Dia tidak berhajat pula kepada ciptaan-Nya.
Rasulullah sallaLlahu 'alayhi wa-sallam bersabda:

اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الاخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء
Artinya
Ya Allah! Engkau al-Awwal maka tiada suatupun sebelum-Mu, Engkau al-Akhir maka tiada suatupun selepas-Mu, Engkau al-Zahir maka tiada suatupun di atas-Mu, dan Engkau al-Batin maka tiada suatupun di bawah-Mu”. [Diriwayatkan oleh Muslim]
Al-Hafiz Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi (w. 458 H) berkata dalam kitabnya al-Asma’ wa al-Sifat[4]:

استدل بعض أصحابنا بنفي المكان عن الله تعالى بقول النبي: ((أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء)) وإذا لم يك فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان
Artinya
“Sebahagian para sahabat kami mengambil dalil tentang kemustahilan tempat daripada Allah taala dengan sabda Nabi SAW : ((أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء)). Dan jika tiada suatupun di atas-Nya dan tiadapun di bawah-Nya maka Allah tidak berada di suatu tempat pun”.
Kaum muslimin telah bersepakat bahwa Allah taala tidak bertempat di suatu tempat, tidak diliputi oleh semua tempat, tidak mendiami langit dan tidak juga mendiami Arasy karena Allah taala wujud sebelum kewujudan Arasy, langit dan tempat. Allah taala mustahil berubah dari suatu keadaan kepada suatu keadaan dan dari suatu sifat kepada suatu sifat kerana perubahan keadaan dan sifat adalah sifat makhluk. Oleh karena itu, Allah taala wujud dengan kewujudan yang azali tanpa suatu tempat pun, dan selepas Dia mencipta tempat Dia masih wujud tanpa bertempat.
Ketahuilah bahwa para ulama yang terdiri daripada ahli hadis, ahli fiqh, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ahli usul, para ulama empat mazhab yaitu mazhab-mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali – kecuali tokoh mazhab yang berpegang dengan aqidah tajsim – , ulama sufi yang benar semua mereka ini berpegang dengan aqidah yang mensucikan Allah dari tempat.
diantara ulama yang membawa nukilan ijmak Ahlus-Sunnah di atas aqidah yang mensucikan Allah taala dari tempat ialah al-Imam Abu Mansur 'Abdul-Qahir ibn Tahir al-Baghdadi (w. 429 H) dalam kitabnya al-Farq baynal-Firaq[5]:

وأجمعوا – أي أهل السنة والجماعة – على أنه – أي الله – لا يحويه مكان ولا يجوي عليه زمان
Artinya:
“Dan mereka – yaitu Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah – berijmak bahwa Dia – yaitu Allah – tidak diliputi oleh suatu tempat dan tidak dilalui pada-Nya oleh suatu masa”. 
Al-Shaykh Imamul-Haramayn Abul-Ma'ali 'Abdul-Malik ibn 'AbduLlah al-Juwayni al-Shafi^i al-Ash^ari (w. 478 H) menjelaskan ijmak tersebut dalam kitabnya al-Irshad[6]:

ومذهب أهل الحقّ قاطبة أنّ الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيّز والتخصص بالجهات
Artinya
“Dan mazhab Ahlul-Haqq bersepakat bahwa Allah subhanahu wa-ta'ala disucikan dari sifat mengambil tempat atau ruang dan disucikan dari sifat pengkhususan dengan arah”. Intaha.

Allah taala berfirman:
وقالوا لو كنَّا نسمع أو نعقل ما كنَّا فى أصحب السعير
Artinya
Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”. [Surah al-Mulk, ayat 10]
Akal di sisi ulama tauhid adalah saksi bagi syarak dan bukanlah asal bagi agama. Oleh karena itu, para ulama tauhid tidak berbicara tentang hak Allah taala semata-mata bergantung kepada akal, bahkan mereka berbicara tentang perkara ini dari sudut pendalilan dengan akal berdasarkan perkataan yang sahih daripada Rasulullah sallaLlahu 'alayhi wa-sallam. Justru, akal yang sejahtera tidak keluar dari perkara yang dibawa oleh syarak dan tidak saling bertentangan.
Dalil akal yang menunjukkan bahwa Allah taala itu maha suci dari tempat ialah jika akal bisa menerima bahwa Allah taala wujud tanpa bertempat sebelum penciptaan segala tempat, maka pastilah akal juga bisa menerima bahwa Allah taala juga wujud tanpa bertempat selepas penciptaan tempat dan ini bukanlah suatu kemustahilan kewujudan Allah taala.
Perubahan keadaan dan sifat itu mustahil berlaku kepada Allah taala kerana perubahan adalah bukti kebaharuan (kewujudan yang didahului oleh ketiadaan) yakni kemakhlukan. Kebaharuan atau kemakhlukan pula menafikan sifat ketuhanan. Iktikad tidak berdiri di atas perkara yang ditanggap oleh sangkaan, tetapi berdiri tegak di atas perkara yang boleh ditanggap oleh akal yang waras lagi sehat yang merupakan saksi kepada syarak.
Wallahua'lam
___________________________________________
[1] Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Dar al-Fikr, Beirut, jil. 8, juz. 16, hlm. 10.
[2] Ibid, jil. 6, juz. 11, hlm. 54.

[3] Ibn Hajar al-^Asqalani, Fathul-Bari, Dar al-Rayyan, Kaherah, juz. 6, hlm. 334.

[4] Al-Bayhaqi, al-Asma’ was-Sifat; Bab ma ja’ fil-^Arsh wal-Kursi, Dar Ihya’ al-Turath al-^Arabi, Beirut, hlm. 400.

[5] Al-Farq baynal-Firaq, Dar al-Ma^rifah, Beirut, hlm. 333.

[6] Al-Juwayni, al-Irshad ila Qawati^il-Adillah fi Usulil-I^tiqad, Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, Beirut, hlm. 58
Post a Comment