Thursday, August 9, 2012

77 CABANG IMAN

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

77  CABANG IMAN

 1. Beriman kepada Allah
2. Beriman kepada para rasul
3. Beriman kepada malaikat
4.Berimankepada kitab-kitab
5.Beriman kepada Hari Kemudian
6.Beriman kepada Takdir
   Beriman kepada :
7.Ba’ats (hidup yang kedua sesudah mati)
8.Hasyr (berkumpul semua makhluk sesudah bangun dari kubur)
9.Tempat orang mukmin di syurga dan tempat orang kafir di neraka
              ————-
10.Mahabbah (cinta) kepada Allah
11.Khauf (takut kepada Allah)
12.Roja (mempunyai harapan akan belas kasih dari Allah)
13.Tawakkal (menyerah kepada Allah)
14.Mahabbah (cinta) kepada junjungan  Nabi besar Muhammad Saw.
15.Ta’dzim ( memuliakan) kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw.
16.Yakin pada kebenaran Islam. Lebih baik masuk kedalam api dari pada menjadi kafir.
17.Menuntut ilmu pengetahuan
18.Mengajarkan Ilmunya
19.Ta’dzim (memuliakan) Al Qurân
20.Bersuci
21.Mendirikan shalat lima waktu
22.Membayar Zakat
23.Puasa bulan Ramadhan
24.I’tikaf (berhenti di dalam mesjid sementara waktu)
25.Haji (Ziarah ke Baitullah)
26.Jihad fi sabilillah (membela agama Allah)
27.Waspada (murobathoh menjaga musuh)
28.Waktu berperang, tetap dimuka musuh
29.Menyerahkan seperlima harta jarahan untuk imam
30.Memerdekakan hamba (budak)
31.Menjalankan kifarat ( tebusan) bagi yang berkewajiban
32.Menepati janji
33.Mengingat- ingat betapa banyaknya kemurahan dan kenikmatan Tuhan yang melimpah- limpah, dan bersyukur
34.Menjaga mulut dari yang tak ada faedah
35.Menjaga farji (kemaluan) jangan sampai mendatangi larangan agama
36.Menyampaikan amanat (titipan)
37.Menjaga jangan sampai melukai atau membunuh orang lain
38.Menjaga tangannya dari pada mengambil yang bukan haknya
39.Berhati- hati dari makanan dan minuman yang haram, pula harus menjauhi barang yang tidak halal
40.Menjaga jangan sampai memakai pakaian atau perhiasan serta memakai tempat- tempat yang haram.
41.Jangan sampai bermain-main yang tidak berguna sehingga melanggar larangan agama.
42.Harus hemat dan cermat atas harta bendanya, jangan sampai mubadzir.
43.Harus menjauhi rasa tak enak dalam hati serta dengki.
44.Menjaga keperwiraan (wira‘i)
45.Ikhlas dan meninggalkan laku congkak
46.Gembira di waktu menerima kebajikan, susah manakala menderita keburukan
47.Taubat dari segala dosa
48.Menjalankan qurban (udhiyah, aqiqah, dam, nadzar)
49.Ta’at kepada Ulul- Amri.
50.Percaya kepada perkara yang sudah dimufakati para alim ulama (ijma)
51.Berlaku adil
52.Amar ma’ruf nahi munkar
53.Tolong menolong pada laku ibadah berdasar taqwa (takut kepada Allah)
54.Hayâ(malu)
55.Ta’at kepada dua orang tua
56.Silaturrahim (menyambung persaudaraan)
57.Budi perangai yang utama
58.Berbuat baik terhadap budak belian
59.Menepati hak-hak budak belian
60.Menepati hak-hak anak istri.
61.Bersaudara kepada semua orang Islam, memberi salam jika bertemu dan bersalaman
62.Menjawab salam
63.Menengok orang sakit
64.Menyalatkan mayat orang Islam
65.Mendoakan orang bersin, bilamana ia memuji (tahmid) Tuhan
66.Menjauhkan diri berkawan atau bersahabat dengan orang kafir atau orang yang senang berbuat kerusakan dan supaya bersikap keras kepada mereka
67.Memuliakan tetangga
68.Memuliakan tamu
69.Menutup rahasia orang lain
70.Sabar dalam cobaan dan mengekang keinginan.
71.Zuhud (tidak menggantungkan  diri kepada  keduniaan) qoshrul- amal (menjauhi panjang angan- angan)
72.Ghirah
73.Berpaling dari barang sesuatu yang sia- sia
74.Bermurah hati
75.Belas kasih kepada anak-anak dan memuliakan orang tua
76.Merukunkan orang yang berselisih
77.Cinta kasih kepada saudaranya, cinta kasih kepada dirinya sendiri, termasuk cinta kasih bila menyingkirkan barang berbahaya yang ada di jalan
Post a Comment