Saturday, June 23, 2012

FASAL KELIMA:FUTUHAT AN-NAJHAH: BISMILLAH (ﺑﺴﻢ ﷲ)

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

FASAL KELIMA:FUTUHAT AN-NAJHAH: BISMILLAH (ﺑﺴﻢ ﷲ)

BISMILLAH (ﺑﺴﻢ ﷲ)

Telah berkata Hadhrat Al-Husin Radhiyallahu Ta'ala 'Anhu,
"Bismillah (بسم ٱلله) dari pihak dirimu adalah pada kedudukan "Kun" (كن) dari pihak DiriNya."

Hadhrat Imam Qushairi Rahmatullah 'Alaih menegaskan bahawa Allah telah berfirman dengan Bismillah (ﷲ ﺑﺴﻢ) dan bukannya Billah (ﺑﷲ) atas tujuan Tabarruk (ﺗﺒﺮﻙ) iaitu bagi memperolehi keberkatan dengan menyebut NamaNya, sebagaimana pada pegangan kaum Sufiyyah. Lafaz Bismillah (ﷲ ﺑﺴﻢ) juga adalah sebagai membezakan maksud penggunaan huruf Ba (ﺏ) Bismillah (ﷲ ﺑﺴﻢ) adalah untuk tujuan Tabarruk yakni mengharapkan keberkatan dan bukannya huruf Ba (ﺏ) pada Billah (ﺑﷲ) yang digunakan sebagai Al-Qasam (ﺍﻟﻘﺴﻢ) yakni ketika bersumpah menurut pendapat sebilangan kaum yang lain, kerana nama adalah bagi sesuatu yang dinamakan dengan nama tersebut.

Di dalam Tafsir Al-Quran At-Tustari ada dinukilkan bahawa Hadhrat Imam Sahal At-Tustari Rahmatullah 'Alaih telah ditanyakan berkenaan makna "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" (ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤٰﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ). Maka beliau berkata,
"Huruf Ba (ﺏ) adalah Baha Allah 'Azza Wa Jalla (ﻋﺯّ ﻭ ﺟﻞّ ﷲ ﺑﻬﺎﺀ) yakni Keelokan Allah Yang Mulia dan Agung. Dan huruf Sin (ﺱ) adalah Sana Allah 'Azza Wa Jalla (ﻋﺯّ ﻭ ﺟﻞّ ﷲ ﺳﻨﺎﺀ) yakni Ketinggian Darjat Allah Yang Mulia dan Agung. Dan Mim (ﻡ) adalah Majdu Allah 'Azza Wa Jalla (ﻋﺯّ ﻭ ﺟﻞّ ﷲ ﻣﺠﺪ) yakni Kemuliaan Allah Yang Mulia dan Agung. Dan Allah (ﷲ) adalah Ismul A'zam yakni Nama Teragung yang merangkumi Nama-Nama Allah secara kesemuanya, dan pada kedudukan di antara huruf Alif (ﺍ) dan huruf Lam (ﻝ) darinya terdapat satu huruf tersembunyi yang ghaib dari yang ghaib kepada yang ghaib, dan rahsia dari rahsia kepada rahsia, dan haqiqat dari haqiqat kepada haqiqat. Tidak akan sampai pemahamannya melainkan bagi mereka yang suci dari dosa-dosa, yang mengambil dari rezeki yang halal serta teguh menuntut keperluan Iman."

Ada Muffasirin yang mengatakan bahawa huruf Ba (ﺏ) mengisyaratkan kepada Bab Khazanah Allah (باب خزانة الله) yakni Pintu Khazanah Allah Ta'ala dan huruf Sin (ﺱ) mengisyaratkan kepada Sin Ar-Risalah (سين الرسالة) yang bererti ketibaan Risalah Kerasulan dan huruf Mim (ﻡ) mengisyaratkan kepada Mulk Al-Wilayah (ملك الولاية) yakni Kerajaan Kewalian. Sebahagian Mufassirin ada mengatakan bahawa Bismillah (ﷲ ﺑﺴﻢ) bererti Billah (ﺑﷲ) yakni: Dengan Allah, Dia telah mensejahterakan hati Para Awliya Allah dari azab Allah dan menerusi Nuqtah titik pada huruf Ba (ﺏ) telah membukakan jalan rahsia-rahsia Para Asfiya Allah terhadap HadhratNya dan dengan RahmatNya telah mengasingkan hati Para HambaNya yang Khawas untuk sentiasa berserta dengan HadhratNya.
Dan telah berkata sebahagian Mufassirin bahawa kalimah tersebut bererti: Dengan Allah, Dia telah menghairankan hati Para 'Arifin tentang 'Ilmu berkenaan Zat Allah, dan dengan SyafaqatNya yakni kasih-sayang Allah Ta'ala telah sampailah ilmu pengetahuan Para 'Ulama terhadap Sifat-Sifat Allah Ta'ala dan dengan RahmatNya telah datang kefahaman pada orang-orang yang berakal dari kalangan Para Mukminin untuk menyaksikan apa yang dipersaksikan kepada mereka oleh Allah daripada segala keterangan-keterangan dari sisi Allah. Dan dikatakan juga oleh sebilangan Mufassir bahawa, dengan Ilahiyyat KetuhananNya telah mengasingkan hati-hati Para Hamba Allah, dan dengan Belas-KasihanNya telah menjadikan sifat bagi Para Ruh mencintaiNya, dan dengan RahmatNya sekelian diri Para HambaNya untuk mengingatiNya.

Hadhrat Al-Junaid Rahmatullah 'Alaih dalam mentafsirkan Al-Basmalah telah berkata,
"Bismillah (ﺑﺴﻢ ﷲ) adalah KehebatanNya dan pada Ar-Rahman (ﺍﻟﺮﺣﻤٰﻦ) adalah PertolonganNya dan pada Ar-Rahim (ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ) adalah Cinta dan Kasih-SayangNya."

Hadhrat Al-Junaid Rahmatullah 'Alaih telah dihikayatkan sebagai berkata bahawa sesungguhnya Para Ahli Ma'rifah menafikan segala sesuatu daripada hati mereka kecuali Allah. Jesteru, mereka berkata Bismillah (ﺑﺴﻢ ﷲ). Dan dikatakannya juga bahawa sesungguhnya dengan Bismi (ﺑﺴﻢ) akan menjadi berkekalan sekelian ciptaan. Jikalau dibukakan KitabNya dengan NamaNya, nescaya menjadi cairlah dibawahnya hakikat sekelian penciptaan kecuali mereka yang terpelihara dari kalangan Nabi ataupun Wali.

Beliau juga telah berkata berkenaan huruf Ba (ﺏ) pada Bismillah (ﺑﺴﻢ ﷲ) adalah bermaksud bahawa, dengan Allah telah terzahirlah sekelian Para Anbiya 'Alaihimus Solatu Wasssalam dan denganNya mereka telah binasa dan dengan TajalliNya telah mengelokkan segala perkara yang elok dan denganNya jugalah terbukanya segala pintu kejayaan dan memudahkan segala kesukaran.

Beliau juga ada mengatakan bahawa, sesungguhnya Bismillah (ﷲ ﺑﺴﻢ) adalah bagi menerangkan tentang Baqa (ﺑﻘﺎﺀ) kekekalan alam kejadian yang amat besar. Jikalau memulakan pembukaan KitabNya dengan NamaNya, nescaya akan lenyaplah sekelian Khalaiq ciptaan berada dibawah HaqiqatNya kecuali sesiapa yang dari kalangan Para Nabi ataupun Para Wali. Dan Al-Ismu (ﺍﻹﺳﻢ) bermaksud bahawa dengan cahaya kenikmatan Al-Haqq ke atas hati-hati golongan Ahli Ma'rifah kepadaNya. Dan dikatakan juga berkenaan Bismillah (ﷲ ﺑﺴﻢ) bahawa, ianya merupakan suatu sifat Para Ahli Haqiqat kerana mereka tidak dihiaskan dengan sesuatu melainkan dengan perhiasan Al-Haqq dan tiadalah mereka bersumpah melainkan hanya dengan NamaNya.

Hadhrat Imam Ja'afar As-Sadiq Radhiyallahu 'Anhu telah berkata bahawa, Bismi (ﺑﺴﻢ) adalah untuk golongan awam dan Allah (ﷲ) adalah bagi golongan khas dari yang khas.

Telah dinyatakan di dalam Tafsir Ibnu Katsir bahawa Hadhrat Imam Al-Hafiz Ibnu Mardawaih Rahmatullah 'Alaih telah meriwayatkan sebuah Hadits dari Hadhrat Isma'il Bin 'Ayash Rahmatullah 'Alaih dan beliau telah meriwayatkannya dari Hadhrat Isma'il Bin Yahya 'Alaih dan beliau telah meriwayatkannya dari Hadhrat Mas'ar Rahmatullah 'Alaih dan beliau telah meriwayatkannya dari Hadhrat 'Atiyyah Rahmatullah 'Alaih dan beliau telah meriwayatkannya dari Hadhrat Abu Sa'id Radhiyallahu 'Anhu telah berkata bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda yang bermafhum,

إن عيسى ابن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم: اكتب فقال: ما أكتب ؟ قال: بسم الله قال له عيسى: وما بسم الله ؟ قال المعلم: ما أدري ؟ قال له عيسى: الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم مملكته والله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة

"Sesungguhnya Hadhrat Nabi 'Isa Ibni Maryam 'Alaihissalam telah dibawa oleh ibunya agar mempelajari Agama Islam kepada seorang Ahli Kitab supaya dia dapat mengajarkannya isi kandungan Al-Kitab. Maka berkatalah Juruajar kepadanya, "Tulislah!" Lantas Hadhrat Nabi 'Isa 'Alaihissalam bersabda, "Apa yang perlu daku tulis?" Juruajar berkata, "Bismillah". Lalu, Hadhrat Nabi 'Isa 'Alaihissalam bertanya kepadanya, "Dan apakah erti Bismillah?" Juruajar berkata, "Daku tidak mengetahui?" Bersabdalah Hadhrat Nabi 'Isa 'Alaihissalam kepada Juruajar tersebut, "Huruf Al-Ba (ﺍﻟﺒﺎﺀ) adalah Baha Allah (ﺑﻬﺎﺀ ﷲ) yakni Keelokan Allah dan huruf As-Sin (ﺍﻟﺴﻴﻦ) adalah SanaNya (ﺳﻨﺎﺀﻩُ) yakni Ketinggian DarjatNya dan huruf Al-Mim (ﺍﻟﻤﻴﻢ) adalah MamlikahNya (ﻣﻤﻠﻜﺘﻪُ) yakni Pemilikan KerajaanNya dan Allah (ﷲ) adalah Tuhan bagi segala tuhan yang disembah dan Ar-Rahman (ﺍﻟﺮﺣﻤٰﻦ) adalah Yang Maha Pemurah pada kehidupan Dunia dan Akhirat manakala pengertian Ar-Rahim (ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ) adalah Yang Maha Pengasih pada kehidupan Akhirat."

Hadhrat Imam Ibnu Katsir Rahmatullah 'Alaih menganggap bahawa Hadits ini Gharib iaitu agak pelik lagi menghairankan dan mungkin benar sebagai perkataan orang yang selain dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan juga ianya bersumber dari riwayat Israiliyyat dan bukan termasuk dari kalangan Hadits Marfu'. Dan sesungguhnya Allah adalah lebih mengetahui hal keadaan yang sebenar, Wallahu A'lam.

Hadhrat Ibnu 'Arabi Rahmatullah 'Alaih telah menukilkan sebuah Hadits di dalam Tafsir Al-Quran karangannya bahawa, pada suatu ketika Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah ditanya berkenaan huruf Alif (ﺍ) pada huruf Ba (ﺏ) dalam Bismillah (ﺑﺴﻢ ﷲ), ke manakah perginya?

Sebagai menjawab, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda,

سرقها الشيطان

"Ianya telah dicuri oleh Syaitan".

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah memerintahkan Para Sahabatnya supaya memanjangkan tulisan ketika menulis huruf Ba (ﺏ) pada Bismillah (ﺑﺴﻢ ﷲ) sebagai menggantikan huruf Alif (ﺍ) yang telah dilenyapkan.

Menurut Hadhrat Imam Al-Baghawi Rahmatullah 'Alaih berkenaan Bismillah (بسم الله), bahawa huruf Ba (الباء) sudah menjadi adat baginya mengkebawahkan baris kalimah yang datang sesudahnya sebagaimana Min (من) yang bererti dari dan 'An (عن) yang bererti daripada. Dan Muta'alliq bagi huruf Ba (الباء) ini adalah tersembunyi bagi menunjukkan kesempurnaan jumlah Al-Kalam (الكلام) pada ayat tersebut. Taqdir baginya adalah:

أبدأ بسم الله

Daku memulan dengan Nama Allah.

Ataupun:

قل: بسم الله

Katakanlah: Dengan Nama Allah.

Dan digugurkan huruf Alif (ﺍ) dari Ismun (ﺍﺳﻢ) sebagai menuntut keringanan terhadap penggunaannya dan kerana penggunaannya yang banyak, maka hendaklah dipanjangkan huruf Ba (ﺏ).

Menurut Hadhrat Imam Al-Qutaibi Rahmatullah 'Alaih ianya adalah supaya pembukaan Kalam bagi Kitab Allah dimulakan dengan huruf yang agung. Huruf Ba (الباء) daripada Bismillah (بِسمِ ٱللهِ) adalah Muta'alliq dengan Khabar bagi Ibtida yang mengandungi Dhzamir gantidiri iaitu Jumlah Ismiyyah Khabariyyah. Dibangunkan huruf Ba dan apa yang berhubungan dengannya pada keadaannya iaitu apa yang sesudahnya Marfu' bertukar menjadi Maksur dan menempati kedudukan Khabar bagi Ibtida Mahzuf yakni permulaan yang dilenyapkan dengan Taqdirnya sebagai:

ابتدائي ثابت بسم الله

Atau:

مستقر بسم الله

Kemudian dilenyapkan Khabar dan ditegakkan huruf Ba dan apa yang datang sesudahnya pada maqam keadaanya, dan inilah merupakan pendapat 'Ulama Basrah.

Telah berkata 'Ulama Kufah bahawa huruf Ba adalah Muta'alliq dengan Fi'il Mahzuf yang dileyapkan yang mana apa yang datag sesudahnya adalah dalam keadaan Mansub disebabkan kewujudan Fi'il tersebut dan mereka memberikan Taqdirnya sebagai:

ابتدأت بسم الله

Menurut pendapat Ahli As-Sunnah, Al-Ismu (الاسم) adalah Al-Musamma (المسمى) yakni zat yang dinamakan.

Dan telah berkata Hadhrat Abu 'Ubaidah Radhiyallahu 'Anhu:

معنى باسم الله: بالله

"Makna dengan Nama Allah adalah Dengan Allah."

Dan katanya:

اسم الشيء هو الشيء

"Nama sesuatu adalah zat sesuatu itu."

Seterusnya memberikan dalil atas kenyataannya dengan Firman Allah Ta'ala daripada Surah Al-A'la ayat 1:

"Sucikanlah Nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi."
Yakni bertasbihlah mensucikan Tuhan Pemeliharamu iaitu dengan mensucikan Tuhan kamu. Menurut Hadhrat Imam Al-Baghawi Rahmatullah 'Alaih, Al-Ismu (الاسم) adalah Al-Musamma (المسمى) yakni merujuk kepada Zat yang dinamakan dan merupakan 'AinNya (عينه) serta ZatNya (ذاته). Sepertimana Firman Allah Ta'ala dalam Surah Maryam ayat 7:

Wahai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya.

Allah mengkhabarkan bahawa Nama Nabi yang akan dilahirkan itu adalah Yahya, kemudian telah memanggil Hadhrat Nabi Yahya 'Alaihissalam dengan seruan, "Ya Yahya".

Dan Allah telah berfirman dalam Surah Al-A'la pada ayat yang pertama,

Sucikanlah Nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.

Dan FirmanNya dalam Surah Ar-Rahman ayat 78,

Maha Berkat Nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.

Al-Basmalah juga disebut sebagai Ismun, maka penggunaannya dinamakan sebagai At-Tasmiyah oleh kerana banyak penggunaannya. Jika ditanyakan, apakah makna At-Tasmiyah dari Allah untuk DiriNya? Maka sebagai jawaban dikatakan, bahawa ianya adalah sebagai pengajaran kepada Para HambaNya bagaimana untuk memulakan sesuatu pembacaan Al-Quran.

Telah berlaku perselisihan pendapat pada kedudukan Ismun (
ﺍﺳﻢ) sebagai Mushtaq (مشتق). Telah berkata Hadhrat Imam Al-Mubarrad Rahmatullah 'Alaih pada pihak 'Ulama Basrah bahawa Ismun (ﺍﺳﻢ) adalah Mushtaq daripada As-Simwu (السمو) yang bererti Al-'Uluwwu (العلو) yakni sesuatu yang tinggi, seolah-olah ianya tinggi pada pengertian maknanya dan apa yang terzahir ke atasnya, lalu kedudukan maknanya berada di bawahnya.
Telah berkata Hadhrat Imam Tsa'lab dari pihak 'Ulama Kufah, bahawa Ismun (
ﺍﺳﻢ) adalah Mushtaq daripada Al-Wismu (الوسم) dan As-Simmatu (السمة) yang bererti Al-'Alamat (العلامة) yakni sesuatu yang merupakan tanda, seolah-olah ianya menunjukkan keadaannya sebagai tanda bagi pengertian maknanya.

Adapun pendapat yang pertama adalah lebih sahih kerana apabila diubahkan kalimah tersebut pada timbangan Tasghir (
ﺗﺼﻐﻴﺮ) iaitu wazan Fu'ail (ﻓﻌﻴﻞ) maka As-Simwu (السمو) bertukar menjadi As-Summaiy (السُّمَيِّ) dan jikalau ianya daripada kalimah As-Simmatu (السمة) maka Tasghirnya akan bertukar menjadi As-Sumait (ﺍﻟﺴﻤﻴﺖ) manakala Al-Wismu (الوسم) akan menjadi Al-Wusaim (الوسيم).

Terdapat Para Mufassirin yang telah berusaha mengenalpasti pengertian makna huruf-huruf yang terkandung di dalam Bismillah dengan jalan Takwil yang mana berlaku ke atasnya hukum-hukum huruf secara Maknawi sehingga menjadikannya sebagai suatu maksud mengingati Allah ketika mengucapkan Bismillah.

Terdapat tiga pendapat berkenaan Takwil Bismillah.

Pendapat pertama mengatakan bahawa, sesungguhnya huruf Ba (
الباء) bermaksud BahaNya (بهاؤه) dan BerkatNya (بركته) dan BirrNya (بره) dan BasirahNya (بصيرته). Huruf Sin (السين) bermaksud SanaNya (سناؤه) dan SamuwNya (سموُّه) dan SiyadatNya (سيادته). Huruf Mim (الميم) bermaksud MamlikahNya (مملكته) dan MajduNya (مجده) dan MannuNya (مَنُّه). Ini merupakan pendapat Hadhrat Imam Al-Kalbi Rahmatullah 'Alaih.

Pendapat kedua mengatakan bahawa, sesungguhnya huruf Ba (
الباء) bermaksud Bari Min Al-Awlad (بريء من الأولاد) yakni Yang Bebas Dari Memiliki Anak dan huruf Sin (السين) bermaksud Sami' Al-Aswat (سميع الأصوات) yakni Yang Mendengar Segala Suara dan huruf Mim (الميم) bermaksud Mujib Ad-Da'awat (مجيب الدعوات) yakni Yang Menjawab Seruan Permohonan. Ini merupakan pendapat Hadhrat Imam Sulaiman Bin Yasar Rahmatullah 'Alaih.

Pendapat ketiga mengatakan bahawa, sesungguhnya huruf Ba (
الباء) bermaksud Baari Al-Khalq (بارئ الخلق) yakni Yang Menjadikan Makhluk dan huruf Sin (السين) bermaksud Saatir Al-'Uyub (ساتر العيوب) yakni Yang Menutupkan Keaiban dan huruf Mim (الميم) bermaksud Al-Mannan (المنان) yakni Yang Maha Mengurniakan. Ini merupakan pendapat Hadhrat Imam Abu Rawuq Rahmatullah 'Alaih.

Adapun bagi Nama Allah (
), bahawa telah dikhaskan seluruh Nama-NamaNya dengan Nama Allah, kerana tidak dinamakan sesuatu apapun dengan NamaNya terhadap yang selainNya iaitu Allah ().

Telah dihikayatkan daripada Hadhrat Imam Abu Hanifah Rahmatullah 'Alaih bahawa Nama Allah (
) adalah Al-Ismu Al-A'zham (الاسم الأعظم) yakni Nama Teragung dari sekelian Nama-Nama Allah Ta'ala kerana segala sesuatu yang selainNya adalah tidak bersekutu pada NamaNya.

Ada sebilangan Para Mufassirin yang mengatakan bahawa barangsiapa menyebutkan Allah dengan huruf-huruf, maka sesungguhnya dia sama sekali belum menyebutkan Allah, kerana Dia adalah di luar huruf-huruf dan sebarang pengkhususan dan sebarang sangkaan, akan tetapi keridhaanNya terhadap hambaNya dengan perlakuan tersebut kerana sesungguhnya tiada jalan untuk mencapai pemahaman Tauhid tentang Zatnya sama ada secara hal keadaan mahupun dengan sebarang sebutan.

Dan telah dikatakan berkenaan makna sebutan Allah, bahawa sesungguhnya pengertian kesemua Nama-Nama Allah adalah terkandung di dalam Nama ini dan kesemua Nama-Nama adalah terbit dariNya. Telah terbit dari Nama ini segala pengertian makna bagi sekelian Nama-NamaNya dan Nama ini tidak terbit dari sesuatu Nama selain NamaNya. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah 'Azza Wa Jalla mengasingkan Nama DiriNya dari makhlukNya dan melibatkan makhlukNya dalam Nama-Nama terbitan yang terbit dari NamaNya.

Telah berkata Hadhrat Abu Al-'Abbas Bin 'Ata Rahmatullah 'Alaih berkenaan sebutan Allah (
),
"Ianya adalah sebagai mezahirkan KehebatanNya dan KebesaranNya."

Hadhrat Mansur Rahmatullah 'Alaih telah meriwayatkan dengan Isnadnya daripada Hadhrat Ja'afar Radhiyallahu 'Anhu, bahawa beliau telah berkata berkenaan sebutan Allah (
ٱلله), bahawa sungguhnya Ia merupakan suatu katanama yang sempurna kerana mengandungi empat huruf iaitu huruf Alif (الألف) yang diisyaratkan sebagai Tiang At-Tauhid (عمود التوحيد) dan huruf Lam Pertama (اللام الأول) mengisyaratkan kepada Lauh Al-Qalam (لوح القلم) dan huruf Lam Kedua (اللام الثانى) mengisyarat kepada Lauh An-Nubuwwah (لوح النبوة) dan huruf Ha (الهاء) adalah penghujung dalam isyarat yakni Nihayah Fi Isyarah (النهاية فى الإشارة).

Allah adalah suatu Nama yang terasing, tidak dikaitkan dengan segala sesuatu bahkan segala sesuatu adalah dikaitkan kepadaNya. Dialah Zat yang Al-Ma'bud Yang Disembah, yang mana Dia adalah Tuhan sekelian makhluk, suci daripada sebarang kefahaman tentang hakikatNya dan bagaimana Dia meliputi segala sesuatu. Dia adalah Zat yang tertutup daripada segala pandangan dan kefahaman dan DiriNya adalah terhijab dengan KeagunganNya dari sebarang pemahaman.

Hadhrat Imam Al-Qushairi Rahmatullah 'Alaih telah menyatakan di dalam Tafsir Lataif Al-Isharat bahawa huruf Ba (
) di dalam ayat Bismillah (ﷲ ﺑﺴﻢ) adalah sebagai huruf Tadhzmin (ﺗﻀﻤﻴﻦ) yakni bagi menyatakan jaminan, bahawa dengan Allahlah telah terzahirnya segala ucapan yang bersifat baharu dan denganNyalah telah tercipta sekelian makhluk ciptaan.

Selanjutnya beliau telah menegaskan bahawa, tiada suatu ciptaan yang bersifat baharu melainkan kewujudannya adalah berserta dengan Al-Haqq (
ﺍﻟﺤﻖ) dan Al-Haqq (ﺍﻟﺤﻖ) adalah Pemiliknya dan daripada Al-Haqq (ﺍﻟﺤﻖ) permulaannya dan kepada Al-Haqq (ﺍﻟﺤﻖ) tempat kembalinya dan dengan DiriNyalah Para Ahli Tauhid memperoleh limpahan Ma'rifat tentang DiriNya.

Hadhrat Imam Qushairi Rahmatullah 'Alaih juga telah menegaskan bahawa Allah berfirman Bismillah (
ﷲ ﺑﺴﻢ) dan bukannya Billah (ﺑﷲ) atas tujuan Tabarruk (ﺗﺒﺮﻙ) iaitu bagi memperolehi keberkatan dengan menyebut NamaNya, sebagaimana pada pegangan kaum Sufiyyah.

Lafaz Bismillah (
ﷲ ﺑﺴﻢ) juga adalah sebagai membezakan maksud penggunaan huruf Ba () Bismillah (ﷲ ﺑﺴﻢ) untuk tujuan Tabarruk (ﺗﺒﺮﻙ) dan bukannya huruf Ba () Billah (ﺑﷲ) yang digunakan sebagai Al-Qasam (ﺍﻟﻘﺴﻢ) yakni ketika bersumpah menurut pendapat sebilangan kaum yang lain, kerana nama adalah bagi sesuatu yang dinamakan dengan nama tersebut. Demikian menurut pendapat Para 'Ulama.

Beliau juga menyatakan bahawa, kaum Sufiyyah ketika memperingatkan tentang Ayat ini, telah menyatakan bahawa daripada huruf Ba (
) adalah bermaksud Birr Allah (ﷲ ﺑﺮﱡ) yang bererti Kebaikan Allah bersama Para AwliyaNya dan daripada huruf Sin () adalah bermaksud Sirr Allah (ﷲ ﺳﺮﱡ) yang bererti Rahsia Allah berserta dengan Para AsfiyaNya, dan daripada huruf Mim () adalah bermaksud Minnah Allah (ﷲ ﻣﻨّﺔ) yang bererti Pengurniaan Anugerah Allah ke atas Para Ahli WilayatNya.

Maka, mereka dapat mengetahui bahawa dengan KebaikanNya mereka mencapai penghasilan Ma'rifat berkenaan rahsia SirrNya, dan dengan Pengurniaan AnugerahNya ke atas mereka dapatlah mereka memelihara UrusanNya, dan dengan DiriNya Yang Maha Suci dan Maha Memiliki Ketinggian dapatlah mereka mencapai penghasilan Ma'rifat tentang QudratNya.

Menurut Hadhrat Khwajah 'Abdullah Ansari Rahmatullah 'Alaih, bahawa Bismillah (
ﷲ ﺑﺴﻢ) adalah suatu isyarat dan tanda kehambaan. Bahawa seseorang yang mengucapkannya adalah sedang menunjukkan tanda kehambaannya.

Bismillah bermakna: Daku memulakan denga setiap Nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah kerana kalimah Isim adalah dalam bentuk tunggal dan Muzakkar yakni bersifat jantan, maka ianya adalah merangkumi sekelian Nama-Nama Allah yang terbaik dan indah.
Post a Comment