Saturday, June 23, 2012

ISTILAH-ISTILAH SUFI, TASAWWUF DAN TAREQAT NAQSYABANDIYAH

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

ISTILAH-ISTILAH SUFI, TASAWWUF DAN TAREQAT NAQSYABANDIYAH

ISTILAH-ISTILAH
A
Abdal – Kelompok yand terdiri dari orang-orang suci yang di antara mereka terdapat kelompok Shiddiqun (orang yang benar dan jujur)
Ahadiyah – Keesaan tertinggi
Ahadits – Ucapan Nabi Muhammad saw
Ahli Suffah – Orang-orang yang ikut pindah dengan nabi dari Mekah ke Madinah
Ahamadiyah – Tareqat Syekh Ahamd Idris
Akhirat - Kehidupan yang kekal sesudah mati
Agama- Ad-Din, Syariat dan hukum-hakam Islam, ketaatan.
Ahadiyah- Keesaan
Ahmad- Yang Paling Terpuji
Ahwal- Hal-hal keadaan
Akabirin- Syeikh-syeikh besar
Akhfa- Yang paling tersembunyi, Latifah Alam Hahut di Alam Amar
Alam Amar - Alam di atas ‘Arasy
Alam Arwah - Alam Para Ruh
Alam Bahut - Alam Sifat-Sifat Allah, Alam Ketuhanan.
Alam Hahut - Alam Zat Allah, Alam Ketuhanan.
Alam Jabarut - Alam Para Ruh
Alam Kabir - Makrokosmos
Alam Khalaq - Alam di bawah ‘Arasy
Alam Lahut - Alam Bayangan Sifat-Sifat Allah, Alam Ketuhanan.
Alam Malakut - Alam Para Malaikat
Alam Saghir - Mikrokosmos
Allah - Nama Zat Tuhan yang wajib wujud secara mutlak, memiliki segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alf Tsani - Seribu tahun kedua sesudah Hijrah Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
Amir - Pemimpin jemaah
Anjuman - Khalayak ramai
Anwar - Kata jamak bagi Nur, cahaya-cahaya
Aqrab - Paling dekat
Aulia - Kata jamak bagi Wali
Awrad - Himpunan wirid-wirid
Azkar - Kata jamak bagi Zikir
‘Adadi - Bilangan
‘Ainul Yaqin - Syuhud, Ihsan
‘Aliyah - Yang tinggi
‘Aqidah - Pegangan i’tiqad, keimanan
‘Arasy - Tempat Allah Subhanahu Wa Ta’ala bersemayam
Arif – Seseorang yang mengetahui
Arifbillah – Orang yang sangat mengenal Allah SWT
Auliya – Para wali Allah SWT
Autad – Dalam Hirarki sufi terdapat empat manusia sejati Al Autad, yang bertempat di empat penjuru dunia: sebelah timu, barat, Utara dan Selatan
B
Bai‘ah - Janji taat setia
Barakah – Suatu keagungan ; khususnya dikaitkan dengn kurnia Kerohanian yang dianugerahkan oleh Allah SWT
Baz Gasht - Kembali kepada Allah dengan lafaz “Ilahi Anta Maqsudi, Wa Ridhoka Matlubi, A’tini Mahabbataka Wa Ma’rifataka”.
Basirah - Pandangan mata hati/hati nurani/pandangan batin
Basyariyah - Sifat-sifat manusiawi
Bida ‘ah - Amalan yang tidak menuruti Sunna
C
Chishtiyah - Tariqat Hadhrat Maulana Syeikh Mu‘inuddin Chishti Rah. ‘alaih
D
Da‘I - Seorang pendakwah.
Dakwah - Menyeru kepada Agama Allah Ta’ala.
Darwisy – Pencari Allah SWT
Dawam - Secara berterusan, tetap, kekal.
Dawam Al Hudhur – Kehadiran Allah SWT secara terus menerus
Dawam Agahi - Sentiasa berjaga-jaga menantikan limpahan Faidhz. Dawam Hudhur - Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang berterusan.
Dehlawi - Nisbat kepada tempat iaitu Delhi, India..
Doa – Permohonan peribadi seorang hamba kepada Allah SWT
Dosa – Suatu kesalahan atau kekeliruan
F
Faidhz - Limpahan Ketuhanan.
Fana - Kehilangan diri.
Faruqi - Nisbat keturunan kepada Sayyidina Umar Khattab Faruq (R.‘anhu)
Fasad - Kerosakan, kejahatan
Fath - Pembukaan
Fauqaniyah - Yang kedudukannya bersifat teratas.
Faqir - Orang miskin yang menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Feqah - Kefahaman Agama yang berkaitan Syari‘at.
Fikr – Kekuatan fikiran atau perenungan
Fu’ad – Tempat makrifat dan rahsia-rahsia atau alat penglihatan batin
G
Ghaib- Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar
Ghairullah - Makhluk, segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala..
Ghauts - Darjat kewalian yang tinggi.
H
Ha/Hiya - Dia (muannats).
Hadrah – Kehadiran sifat Tuhan
Hal – Keadaan rohani yang menguasai hati
Haq - Kebenaran.
Hafiz - Seorang yang menghafal Al-Quran.
Hakikat - Kebenaran.
Hanafi - Mazhab Imam Abu Hanifah Rahmatullah ‘alaih.
Hambali - Mazhab Imam Ahmad Bin Hambal Rahmatullah ‘alaih.
Haqiqat - Kebenaran sesuatu.
Hadits/Hadis - Perkataan, perbuatan dan diam Hadhrat Nabi s.a.w.
Hadhrat - Kehadiran.
Hawa – Kecebderungan nafsu kepada Syahwat. Potensi kalbu tunyuk mrngerakkan kemahuan. Ada keinginan untuk keduniaan
Hidayah - Petunjuk.
Hijab - Penghadang, tirai.
Himmah – Kekuatan yang paling kuat dalam diri manusia
Hosh - Sedar.
Hosh Dar Dam - Sedar dalam nafas.
Hu/Huwa - Dia (muzakkar)
Hudhur – Kehadiran bersama Allah
I
Ibadah – Penghambaan kepada Allah SWT disertai kepatuhan dan cinta mutlak
Ihsan - Merasakan seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Ijtihad - Menetapkan sesuatu hukum Syari‘at.
Ikhlas – Ketulusan dan kesucian niat kerana Allah SWT
Ilham – Pancaran Ilahi
Ilahi - Tuhan, Tuhanku
Imam - Pemimpin
Iman - Percaya dan yakin dengan perkara yang Ghaib.
Inabah - Kembali kepangkuan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Insan kamil – Manuia sempurna atau Khalifah Allah
Insyirah – Kelapangan dada
Islah - Memperbaiki diri
Islam - Menyerahkan diri kepada Allah dengan perlaksanaan Syari‘at.
Ismu Zat - Nama bagi Zat Pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Ta’ala
Isyarah – Pengungkapan pengalaman kaum sufi
Isyaraqiyah – Bersinar/memancarkan cahaya , seakan seerti dengan kasyaf
Isyq – Cinta yang bergelora kepada Allah SWT
Istighfar - Memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Itsbat - Menetapkan.
‘Irfan - Limpahan Ma’rifat Ketuhanan.
J
Jabarut – Dunia kekuasaan Tuhan/hakikat Ilahi
Jalallah – Sebutan lafaz Alah
Jam‘iyat - Kesemua lataif yang tetap mengingati Allah Subhanahu Wa Ta’ala
Jazb – Persaan sedang dimabuk rindu kepada Allah SWT
Jemaah - Secara berkumpulan.
Jihri - Menguat dan mengeraskan suara, lisan yang kedengaran.
Jazbah - Penarikan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
K
Kaifiat - Cara dan kaedah perlaksanaan.
Karamah – Kemuliaaan atau Kekeramatan
Kashaf - Pandangan batin./penyingkapan. Terbuka dari tabir
Khafi - Sesuatu yang bersifat tersembunyi, Latifah Alam Bahut.
Khalifah - Naib, pengganti.
Khalwat - Bersendirian, berseorangan.
Khalwatiyah – Tereqat Syaikh Umar Al Khalawti (Wafat 800/1397H)
Khalwat Kabirah - Bersendirian dengan Allah dalam kesibukan manusia.
Khalwat Saghirah - Bersendirian dengan Allah jauh dari kesibukan manusia.
Khandan - Kelompok, golongan, keturunan.
Khanqah - Tempat Syeikh mendidik Para Muridnya, Zawiyah, Ribat.
Khatrah - Kekhuatiran dan lintasan hati.
Khauf – Sap merasa takut kepada Allah swt kerana kurang sempurna pengabadiannya
Khilafah - Menerima tanggungjawab Khalifah.
Khudawanda - Oh! Tuhanku.
Khwajah - Guru Murshid, Syeikh.
Khwajagan - Kata jamak bagi Khwajah.
Kiamat / Qiyamat - Hari tertegaknya perhitungan Allah Subhanahu Wa Ta’ala
L
Laduni – Ilmu yang dipancarkan langsung oleh Tuhan ke lubuk hati manusia tanpa melalui belajar
La Ilaha Illa Allah - Tiada Tuhan Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Lafaz - Sebutan.
Lahut – Sifat Ketuhanan
Lataif - Kata jamak bagi Latifah.
Latifah - Kehalusan sifat Rohani.
Lisani - Ingatan yang dilakukan menerusi lidah
M
Mabda - Tempat permulaan
Mabda Faidhz - Tempat sumber permulaan Faidhz
Mahabbah – Cinta
Makhafah – Perasaan takut kepada Allah da selalu ingat kepadaNYa kepada Allah SWT
Maqam – Kedudukan kerohanian
Maqamat – Tingakatan atau tahapan dalam mendekatkan diri
Ma’rifat – Pengetahuan yang sangat jelas dan pasti ntang Tuhan yang diperolehi melalui sanubari
Masjid - Tempat mendirikan solat berjemaah
Majzub - Seorang yang ditarik menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Mahabbat - Cinta, kasih sayang
Malaikat - Makhluk Allah yang diciptakannya dari cahaya dan taat kepadaNya.
Malakutiyah - Sifat-sifat Malaikat
Malfuzat - Kata-kata, ucapan, perkataan yang dilafazkan
Maliki - Mazhab Imam Malik Bin Anas Rahmatullah ‘alaihima
Maqam - Tempat kedudukan
Masyaikh - Kata jamak bagi Syeikh
Maulana - Tuan Guru
Maulawi – Guru
Maulawiyah – Tareqat Maulana Jalalaluddin Rumi (672/1273M
Mawahib – anugerah ilahiyah
Mawrid Faidhz - Tempat yang hendak dilimpahkan Faidhz Mazhab - Jalan anutan Para Imam Ahlus Sunnah
Mi’raj - Perjalanan Ruhani dari tempat rendah ke tempat yang tinggi.
Mu’aqabah – Sangsi terhadap- pelanggaran
Mubatadi – Pemula
Muhadharah – Perasaan hadirnya Allah dalam hati
Muhasabah – perhitungan
Muhasanah – Memperbaiki keadaan diri masa kini
Mujaddid - Seorang yang memperbaharukan Agama Islam
Mujaddidiyah - Nisbat kepada Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani.
Mujahadah - Jihad melawan hawa nafsu
Mukasyafah – Terbuaknaya tadbir antara diri dengan Alah SWT
Mumkinat – Mungkin
Munfaridun – Orang-orang yandgselalu berzikir ingat kepada Allah SWT
Muntahi – Tingkat akhir
Muqaddimah - Pendahuluan
Muqarrabin - Orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah Ta’ala.
Muraqabah - Berjaga-jaga menantikan limpahan Faidhz dari Allah Ta’ala
Murshid - Syeikh, pembimbing Rohani
Murid - Seorang yang berkehendak kepada ilmu
Murad - Sesuatu yang dikehendaki
Musyahadah - Ihsan, Syuhud, menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala
Mutabarikun – Orang-orang yeng terlibat dalam pemberkatan
Mutawassit - Pelanjut
N
Nabawiyah - Kenabian
Nafi - Menidakkan
Nafi Itsbat - Ucapan kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH
Nafs - Latifah Alam Khalaq
Nafsu - Kehendak yang bersifat Duniawi
Naqsh - Ukiran
Naqshband - Ukiran yang terpahat
Naqshbandiyah - Nisbat kepada Tariqat Shah Bahauddin Naqshband Rah. ‘alaih
Nasut – Alam kemanusiaan
Nazar - Memandang
Nigah - Berjaga-jaga, memerhati
Nisbat – Pe rtalian hubungan
Nubuwwah - Kenabian
Nur – Cahaya
Nur Muhamma – Cahaya Muhammad
P
Pir - Syeikh, Murshid, Khalifah, pembimbing Rohani.
Q
Qadam - Kaki.
Qadiriyah - Nisbat kepada Tariqat Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Jailani Rah.‘alaih.
Qadiriyah Naqsyabandiyah – Nisbat kepada tareqat yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Khatib sambas (Wafat 1878M) seorang sufi besar dari Indonesia yang bermukim di Mekah
Qalb - Latifah Alam Malakut di Alam Amar.
Qalbi - Ingatan yang dilakukan dengan hati.
Qalbu - Hati.
Qalibiyah - Empat Latifah Alam Khalaq iaitu Tanah, Air, Api dan Angin.
Qana ‘ah - Bersederhana dalam segala urusan kehidupan.
Qaus - Maqam muraqabah di dalam Daerah Wilayah Kubra.
Qawali – Nyanyian sufi dalam bahasa Urdu dan Persia
Qiblah - Arah panduan.
Qurb – Kedekatan kepada Allah
Qutub - Seorang wali yang mencapai kedudukan tertinggi dan menghuraikan ilmu Hadhrat Baginda Rasulullah s.a.w.
Qutubul Aqtab - Wali Qutub yang bertanggungjawab ke atas sekelian Wali Aqtab.
R
Rabitah - Menghubungkan diri dengan Syeikh secara jasmani mahupun rohani.
Rabbani - Pemelihara, pemberi tarbiyah.
Raja’ - Berharap
Redha - Menerima Qada dan Taqdir Allah dengan lapang dada.
Rifaiyah – Nisbat kepada Tareqat Syaikh Ahmad Rifai (1182m)
Riyadah – latihan-latihan kerohanian
Rohani - Sesuatu yang bersifat kekal pada diri manusia.
Rahmat - Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Ruh - Latifah Alam Jabarut di Alam Amar.
S
Sabar - Tetap dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat.
Safar - Perjalanan.
Safar Dar Watan - Merantau di Alam Amar.
Salafus Soleh - Orang-orang Soleh yang terdahulu.
Salik – Penempuh jalan kerohanian
Sanad - Sijil.
Sair - Berjalan, bersiar-siar, merantau.
Sair Afaqi - Perjalanan di luar diri.
Sair Anfusi - Perjalanan di dalam diri.
Sanusiyah – Dinisbatkan tareqat kepada Syaikh Muhammad Ibn Ali Sanusi Al Idrisi
Shadiqun – Orang-orang yang jujur
Shidiqun – orang yang benar dan tulus
Sir - Latifah Alam Lahut di Alam Amar.
Solat - Sembahyang.
Sohbet - Berdamping, bersahabat.
Salik - Seseorang yang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Sirhindi - Nisbat kepada tempat Hadhrat Imam Rabbani.
Sayyid - Seorang yang berketurunan Hadhrat Baginda s.a.w.
Shauq - Keseronokan.
Syadziliyah – Nisbat Tereqat Syaikh Aul Hasan As –Syaziliyah (1258M)
Syafi‘I - Mazhab Imam Syafi‘i Rahmatullah ‘alaih.
Syaitan - Musuh yang nyata bagi orang-orang beriman
Syeikh - Pembimbing rohani.
Syeikhul Masyaikh - Syeikh kepada Para Masyaikh, Guru sekelian guru.
Syukur - Berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Silsilah - Kesinambungan rantaian sesuatu hubungan.
Subhanahu - Maha Suci Dia.
Sufi - Seorang yang membersihkan hati dari ingatan selain Allah Ta’ala.
Suhrawardiyah – Dnisatkan kepada Syaikh Abu Najib As-Suhrawardiyah
Sukr –Kemabukan kerohanian
Suluk - Perjalanan khusus menuju Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Sunnah - Amalan Hadhrat Baginda Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
Syaikh – Guru Kerohanian
Syari‘at - Hukum hakam Agama Islam.
Syarif - Mulia
Syafa‘at - Pertolongan dan belas kasihan.
Syatariyah – Dinisbatkan kepada Syaikh Abdullah Syattar (wafat 1482 H)
Syawq- Kerinduan
Syuhud - Ihsan, musyahadah.
T
Ta’ala - Maha Memiliki Ketinggian.
Ta’ayyun – Ketepatan hati
Tabligh - Menyampaikan kebenaran Agama Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Taffakur – Perenungan terhadap sesuatu
Tahalli – Menghiaskan diri dengan perbuatan baik
Tajalli - Manifestasi, penzahiran.
Takhalli – Penarikan diri dari segala sesuatu
Takhliyyah - Pengosongan
Talqin - Menyebut dan mengajarkan sesuatu kalimah zikir.
Tanzih – Pembersihan dari noda
Tanazzul – Penyingkapan Tuhan dari kegaiban kea lam penampakan
Taqwa - Mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. dan RasulNya Sallallahu ‘Alaihi Wasallam serta meninggalkan laranganNya
Taslim Penyerahan
Taubat - Perjanjian tidak akan mengulangi dosa.
Taufiq - Asbab kemampuan untuk melakukan ketaatan.
Tariqat - Jalan khusus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Tasawwuf - Ilmu tentang membersihkan hati.
Taskiyyah - Penyucian
Taslim - Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Tauhid – Mengakui yang Maha Esa
Tawajjuh - Memberikan penumpuan.
Tawakkal - Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Tijaniyah – Dinisbatkan tareqat kepada Syaikh Abas Ibnu At-Tijani (1815H)
Tilawah - Pembacaan Al-Quran secara lancar.
U
Ubudiyyah – Penghambaan
Uluhiyyah - Ketuhanan
Ulul ‘Azmi - Lima Nabi yang tertinggi dan teragung darjatnya iaitu Hadhrat Nabi Nuh ‘Alaihissalam, Hadhrat Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam,Hadhrat Nabi Musa‘Alaihissalam, Hadhrat Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam dan Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Uwaisi / Uwaisiyah - Nisbat Ruhaniah secara batin dengan seseorang Ahlullah yang jauh samada yang masih hidup ataupun yang sudah mati.
Uzlah – Mengasingkan diri
W
Wajd – Kegembiraan luar biasa
Wahdah – Kesendirian Tuhan
Wahiddiyah - Ketunggalan
Wali - Seorang wakil bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala dari kalangan manusia.
Waqt – Masa sekarang
Wara’ - Memperbanyakkan amalan ibadah.
Warid - sesuatu yang terhasil dari amalan zikir.
Wasilah – Kedekatan dengan Allah
Wazifah - Amalan zikir yang khusus.
Wijdani - Suatu pengalaman yang dapat dirasai secara nyata.
Wilayah – Kewalian
Wirid – Sruan yang mengadung permohonan tertentu kepada Allah SWT
Wuquf - Hentian tetap.
Wuquf Qalbi- Menumpukan kepada hati dan hati menumpukan kepada Allah Ta’ala.
Wuquf ‘Adadi - Menumpukan kepada bilangan yang ganjil ketika berzikir Nafi Itsbat.
Wuquf Zamani - Menumpukan kembali ingatan kepada Allah selepas beberapa jam.
Y
Yad - Ingat, zikir.
Yad Dasyat - Zikir yang bersungguh-sungguh.
Yakin – Kepercayaan yang kukuh
Z
Zauq - Kelazatan.
Zamani - Berkaitan dengan masa.
Zat - Hakikat diri.
Zat Allah- Allah SWT dalam diriNya sendiri
Zauq - Rasa
Zihni - Kewujudan sesuatu di ruang fikiran.
Zikir - Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Zikir Allah – Terdiri dari Tahmid (Al Hamdulillah), Tasbih ( Subahanallah), Takbir (Allahu Akbar), Tahlil (La Ilaha Illallah), Basmalah (Bismillahhirah manirahim), Istighfar (Astaghfirullah). Hawqalah (La hawlawala Quwata illa billah),
Zuhud - Meninggalkan kesenangan dan kelazatan Duniawi.
Zuriat - Anak-anak

No comments: