Saturday, June 23, 2012

FASAL KEEMPAT:FUTUHAT AN-NAJHAH: ALLAH (ٱلله)

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

FASAL KEEMPAT:FUTUHAT AN-NAJHAH: ALLAH (ٱلله)


ALLAH (ٱلله)

Pada mentafsirkan kalimah Allah (
). TakrifNya adalah:

ﻫﻮ ﺇﺳﻢ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻤﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ
ﻭ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ ﻭ ﺯﻭﺍﻝ

Ia adalah nama bagi Zat Wajib Al-Wujud yang terhimpun dengan segala sifat yang sempurna dan suci daripada sebarang sifat kekurangan, kelemahan dan kebinasaan.

Nama Allah (
الله) tidak boleh sama sekali diguna untuk menamakan sesuatu yang selain Allah Yang Maha Memiliki Keberkatan dan Ketinggian. Sebahagian 'Ulama Nahwu berpendapat bahawa lafaz Allah adalah Isim Jamid (ﺟﺎﻣﺪ ﺍﺳﻢ) iaitu katanama yang tidak terbit dari sebarang katadasar.

Hadhrat Imam Al-Qurtubi Rahmatullah 'Alaih telah menukilkan pendapat tersebut daripada Jemaah Para 'Ulama. Antaranya ialah Hadhrat Imam Ash-Shafi'iy Rahmatullah 'Alaih, Hadhrat Imam Al-Khitabi Rahmatullah 'Alaih, Hadhrat Imam Al-Haramain Rahmatullah 'Alaih, Hadhrat Imam Al-Ghazali Rahmatullah 'Alaih dan ramai lagi dari kalangan Para 'Ulama yang muktabar.

Telah diriwayatkan daripada Hadhrat Imam Al-Khalil dan Hadhrat Imam Sibawaih Rahmatullah 'Alaihima bahawa, huruf Alif (
) dan Lam () pada kalimah Allah (الله) adalah bersifat lazim seperti mana Alif Lam yang lain dan menganggap kalimah tersebut sebagai Isim Mushtaq (ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺳﻢ). Walaubagaimanapun sebagai menjawab, Hadhrat Al-Khitabi Rahmatullah 'Alaih telah berkata,
"Apakah tidak kamu lihat bahawa kamu mengucapkan: Ya Allah (
ﷲ ﻳﺎ) dan tidak pula mengucapkan: Ya Ar-Rahman (ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﺎ)? Jikalau Ia bukan dari kalimah yang asal maka mengapa boleh dimasukkan Harf Nida (ﻧﺪﺍﺀ ﺣﺮﻒ) ke atas Alif dan Lam (ﺍﻝ)?"

Maka, dari perbahasan ini dapatlah diketahui bahawa bagi lafaz Allah (
الله) terdapat dua perbezaan pendapat pada menentukan sama ada ianya adalah Isim Jamid (ﺟﺎﻣﺪ ﺍﺳﻢ) iaitu katanama asal yang tidak terbit daripada sebarang katadasar ataupun Isim Mushtaq (ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺳﻢ) iaitu katanama terbitan yang terbit daripada sesuatu katadasar.

Menurut Hadhrat Muhammad Bin Musa Al-Wasiti Rahmatullah 'Alaih, berkenaan lafaz Allah (
ٱلله) telah berkata bahawa, tiadalah seseorang hamba yang menyeru Allah dengan Nama dari Nama-NamaNya, melainkan untuk dirinya akan beroleh bahagian keuntungan kecuali Nama Allah (ٱلله), kerana sesungguhnya Nama ini digunakannya hanya untuk menyeru terhadap Wahdaniyyah (ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ) Keesaan Allah dan tiadalah bagi sesuatu kekurangan akan beroleh nasib keuntungan.

Allah (
ٱلله ) adalah Isim 'Alam (ﻋﻠﻢ ﺍﺳﻢ) yakni suatu katanama yang tepat ke atas Tuhan Pemelihara Yang Maha Memiliki Keberkatan dan Ketinggian. Adalah dikatakan bahawa Ianya merupakan Al-Ismu Al-A'zham (ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺍﻹﺴﻢ) yakni Nama Teragung kerana Ianya disifatkan dengan sekelian himpunan Sifat-Sifat.

Sebagaimana yang telah dinyatakan menerusi FirmanNya di dalam Kitab Suci Al-Quran pada Surah Al-Hasyar ayat 22 – 24:

22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maharaja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengurniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Terbaik. Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka, sekelian Nama-Nama Allah yang lain adalah merupakan Sifat bagi ZatNya sebagaimana FirmanNya dalam Surah Al-A'raf ayat 180,

Hanya milik Allah Nama-Nama Yang Terbaik, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Nama-Nama Yang Terbaik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut Nama-NamaNya, kerana nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan Firman Allah dalam Surah Al-Isra ayat 110 dan Surah Taha ayat 8,

Katakanlah Wahai Muhammad: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan Nama yang mana saja kamu seru, maka bagi DiriNya mempunyai Nama-Nama Yang Terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam Solatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".

Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bagiNya Nama-Nama Yang Terbaik.

Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ada dinukilkan sebuah Hadits dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu bahawa Hadhrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda,

إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة

"Sesungguhnya bagi Allah terdapat sembilan puluh sembilan Nama iaitu seratus kurang satu, barangsiapa yang menghitung-hitungNya nescaya dapat memasuki Syurga."

Berkenaan jumlah Al-Asma Al-Husna (
ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﺍﻷﺳﻤﺂﺀ), terdapat Hadits yang telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam At-Tirmidzi dan Hadhrat Imam Ibnu Majah Rahmatullah 'Alaihima dan di antara kedua-dua riwayat tersebut ada terdapat perbezaan.

Hadhrat Imam Ar-Razi Rahmatullah 'Alaih telah menukilkan dalam Tafsirnya daripada kenyataan sebilangan Para Masyaikh bahawa sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ada lima ribu Nama. Seribu Nama ada dinyatakan di dalam Kitab Al-Quran dan As-Sunnah iaitu sabdaan Hadits Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang Sahih dan seribu Nama ada di dalam Kitab At-Taurat dan seribu Nama ada di dalam Kitab Al-Injil dan seribu Nama ada di dalam Kitab Az-Zabur dan seribu Nama ada di dalam Kitab Al-Lauh Al-Mahfuz.

Kalimah Allah (
الله) merupakan Isim Al-Juma' (اسم الجمع) yakni Nama yang merangkumi kesemua Nama-Nama Allah. Tidak akan tersingkap tentangNya melainkan bagi Para AhliNya. Sekelian Nama-Nama Allah bertakluk dengan sifat daripada Sifat-SifatNya kecuali Nama Allah (الله) kerana bertakluk dengan ZatNya dan sekelian Sifat-SifatNya.

Telah timbul perselisihan pendapat mengenai Nama Allah (
), adakah ia Isim 'Alam (اسم عَلَمٍ) bagi Zat ataupun Isim Mushtaq (اسم مُشْتَقٌّ) dari Sifat? Tentang perselisihan ini terdapat dua pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahawa kalimah Allah adalah Isim 'Alam bagi ZatNya, bukan Isim Mushtaq yakni bukan terbit daripada SifatNya, kerana nama-nama segala Sifat-Sifat adalah sebagai turutan bagi nama-nama Zat. Kerana itulah ianya mesti dikhaskan sebagai nama Zat bagi menjadikannya sebagai Isim 'Alam, supaya nama-nama bagi sekelian sifat-sifat dan ciri-ciri menjadi sebagai turutan bagi Zat. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahawa kalimah Allah (
) adalah Isim Mushtaq yakni terbit daripada kalimah Alaha (أَلَهَ). Apabila dihubungkan dengan Alif Lam Ma'rifah, maka dihazafkan huruf Alif Hamzah dan Tafkhim pada penyebutan lafaz Allah ().

Terdapat dua perselisihan pendapat pada mengatakan bahawa kalimah Allah (
) sebagai Mushtaq.

Pendapat pertama mengatakan bahawa kalimah Allah (
) adalah Mushtaq daripada Al-Walahu (الولَه) yang bermakna kesedihan yang hampir kehilangan akal, kerana sekelian Para Hamba menjadi kesedihan hampir hilang akal terhadapNya iaitu mengalami perasaan terkejut dan terperanjat terhadapNya dalam urusan-urusan mereka. Maka dikatakan kepada yang disedihi terhadapnya sebagai Ilah (إله). Pendapat kedua mengatakan bahawa kalimah Allah adalah Mushtaq daripada Al-Uluhiyah (الألوهية) yang bermakna Al-'Ibadah (العبادة) yakni pengabdian, kerana perkataan Yata-allahu membawa makna Yata'abbadu.

Kemudian telah timbul perselisihan bahawa, adakah kalimah Al-Ilahu (
الإله) Mushtaq daripada perbuatan 'Ibadah ataupun daripada tuntutan hak 'Ibadah? Terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa Al-Ilahu (الإله) adalah Mushtaq yakni terbit daripada perbuatan 'Ibadah. Atas pendapat ini, ianya tidak akan menjadi sifat yang lazim serta Qadim bagi ZatNya, kerana bersifat baharunya segala perbuatan pengabdian terhadapNya sesudah Dia menciptakan makhluk ciptaanNya.
Maka, mereka yang berpendapat dengan pendapat yang sedemikian ini telah menolak bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan semenjak sediakala, kerana mereka menganggap bahawa sebelum Dia tidak disembah sebelum berlaku penciptaan makhluk-makhlukNya.

Pendapat yang kedua mengatakan bahawa Al-Ilahu (
الإله) adalah terbit daripada tuntutan hak 'Ibadah. Atas dasar ini telah menjadikannya sebagai sifat yang lazim bagi ZatNya, kerana DiriNya adalah semenjak Azali sediakala lagi menuntut hak bagi perbuatan 'Ibadah, maka semenjak Azali lagi Dia adalah sebagai Tuhan dan pendapat inilah yang sahih di antara kedua-dua pendapat tersebut. Ini adalah kerana, jikalau kalimah tersebut terbit dari perbuatan 'Ibadah dan bukan dari tuntutan hak 'Ibadah, maka akan menjadi lazimlah penamaan Hadhrat Nabi 'Isa 'Alaihissalam sebagai Ilah kerana gologan Nasrani melakukan perbuatan 'Ibadah kepadanya, dan akan menjadi lazimlah penamaan sekelian berhala sebagai Ilah kerana golongan penyembah berhala melakukan perbuatan 'Ibadah terhadap berhala tersebut.

Sebagai membatalkan segala hujjah tersebut, maka kami mengatakan bahawa Ilah (
إله) adalah terbit dari tuntutan hak 'Ibadah dan bukannya terbit dari perbuatan 'Ibadah. Atas pendapat ini, Sifat Ilah adalah daripada Sifat-Sifat Zat, manakala pendapat pertama menganggap Sifat Ilah adalah daripada sifat-sifat perbuatan.

Hadhrat Imam Baghawi Rahmatullah 'Alaih telah menukilkan di dalam Tafsir Mu'allim At-Tanzil berkenaan firmanNya iaitu kalimah Allah (
الله) telah mengemukakan kenyataan daripada Hadhrat Imam Al-Khalil Rahmatullah 'Alaih dan jemaah pengikutnya bahawa, Ia adalah Isim 'Alam (اسم علم) yakni Katanama Tertentu yang dikhaskan hanya untuk Allah 'Azza Wa Jalla, tiada Katanama Terbitan bagi NamaNya seumpama segala katanama-katanama tertentu yang lain bagi para hambaNya seperti Zaid dan Umar.

Ada satu jemaah yang berpendapat bahawa Nama Allah adalah Mushtaq yakni suatu Katanama Terbitan, kemudian mereka telah berselisih pendapat dalam menentukan Katanama Dasar baginya dengan mengatakan bahawa ianya terbit dari kalimah Aliha Ilahah (
أله إِلاهة) seperti 'Abida 'Ibadah (عبد عبادة), Fa Maftuh dan 'Ain Maksur denga mengemukakan suatu kenyataan dari Hadhrat Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhuma daripada Firman Allah pada ayat 127 Surah Al-A'raf:

Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun terhadap diri Fir'aun: "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di Bumi Mesir ini dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?" Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan akan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan sesungguhnya kita adalah berkuasa penuh atas mereka".

Kalimah Alihataka (
ﺀﺍﻟﻬﺘﻚ) bermaksud 'Ibadataka (عبادتك) yang memberikan makna bahawa DiriNya menuntut hak bagi 'Ibadah dan bukan terhadap selainNya.

Suatu jemaah yang lain mengatakan bahawa ianya berasal daripada kalimah Ilaha (
إِله) berdasarkan Firman Allah dalam Surah Al-Mukminun ayat 91:

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertaNya, jikalau ada nescaya kesemua Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebahagian dari mereka itu akan mengalahkan sebahagian yang lain; Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.

Hadhrat Imam Al-Mubarrad Rahmatullah 'Alaih berkata bahawa ianya terbit daripada perkataan Alihtu (
ألهت) berdasarkan percakapan Bahasa 'Arab: Alihtu Ila Fulan (ألهت إلى فلان) adalah memberikan makna: Sakantu Ilaihi (سكنت إليه) ertinya berdiam kepada seseorang kerana sekelian makhluk adalah mendiamkan diri terhadapNya dan tenang tenteram denga mengingati ZatNya, atau memberikan makna: Faza'tu Ilaihi (أي فزعت إليه) ertinya berhenti terhadap sesuatu, sepertimana ungkapan dari Syair 'Arab:

ألهت إليها والحوادث جمة

Dan:
ألهت إليها والركائب وُقَّفٌ

Hadhrat Imam Baghawi Rahmatullah 'Alaih turut menukilkan pendapat yang menyatakan bahawa Al-Ilahu (
الإِله) adalah berasal dari kalimah Walahu (ولاه). Huruf Waw digantikan dengan huruf Hamzah sepertimana kalimah Wasyah (وشاح) dan Asyah (اشاح).

Zat Al-Haqq telah mengkhabarkan tentang DiriNya bahawa NamaNya ialah Allah (
). Tiada yang dapat mengenaliNya kecuali Dia, dan tiada yang dapat mendengariNya kecuali Dia, dan tiada yang dapat berkata-kata denganNya kecuali Dia, kerana pada huruf Alif () adalah mengisyaratkan kepada Ananiyyat (ﺍﻧﺎﻧﻴﺔ) dan Wahdaniyyat (ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ). Tiada sebarang jalan bagi makhluk untuk mencapai Ma'rifat tentang KeesaanNya melainkan dengan Allah Ta'ala.

Pada Nama Allah (
الله) juga terdapat dua huruf Lam (). Huruf Lam () yang pertama mengisyaratkan kepada sifat Al-Jamal (الجمال) manakala pada huruf Lam () yang kedua mengisyaratkan kepada sifat Al-Jalal (الجلال). Kedua-dua sifat ini tiada yang dapat mengetahuinya melainkan orang-orang yang sangat 'Arif berkenaan Sifat-Sifat Allah. Huruf Ha () mengisyaratkan kepada Huwiyyah (ﻫﻮﻳﺔ) yakni sifat DiriNya Yang Ghaib dan tiada yang dapat mengenali DiriNya melainkan Dia. Makhluk ciptaan adalah terasing dan jauh dari segala HaqiqatNya, maka telah dihijabkan DiriNya dengan Huruf-HurufNya untuk mengenali DiriNya.

Dengan huruf Alif (
), Allah mentajallikan HaqiqatNya dari Ananiyyat DiriNya (ﺃﻧﺎﻧﻴﺘﻪ) terhadap hati orang-orang bertauhid yang mana mereka bertauhid dengan ZatNya. Dengan huruf Lam () yang pertama, Allah mentajallikan HaqiqatNya dari AzaliNya (ﺃﺯﻟﻴﺘﻪ) terhadap ruh-ruh Para 'Arifin yang mana mereka sentiasa bersendirian dengan Keesaan ZatNya. Dengan huruf Lam () yang kedua Allah mentajallikan HaqiqatNya daripada sifat Jamal (ﺟﻤﺎﻞ) yakni keindahan dalam menyaksikanNya sebagai rahsia-rahsia Para Pencinta, lalu mereka ghaib di dalam lautan KecintaanNya. Dengan huruf Ha (), Allah mentajallikan HaqiqatNya dari Huwiyyah (ﻫﻮﻳﺘﻪ) DiriNya terhadap hati Para Muqarrabin.

Menurut Hadhrat Imam Sahal At-Tustari Rahmatullah 'Alaih bahawa Nama Allah (
) adalah Isim Al-A'zam (ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺇﺳﻢ) yakni Nama Teragung yang merangkumi kesemua Nama-Nama Allah secara keseluruhannya, dan pada kedudukan di antara huruf Alif () dan huruf Lam () terdapat satu huruf tersembunyi yang ghaib daripada yang ghaib kepada DiriNya yang Maha Ghaib dan rahsia daripada rahsia kepada RahsiaNya dan hakikat daripada hakikat kepada HaqiqatNya. Tidak akan sampai kefahaman tentangNya melainkan seorang yang suci dari sekelian dosa, yang makan makanan yang halal dan teguh dalam menuntut dan memelihara kepentingan Iman.

Terdapat kenyataan sebilangan Mufassirin berkenaan Allah (
), bahawa Dia adalah Al-Mani' (ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ) bererti Yang Menahan atau Yang Menegah. Bahawa Dialah yang menahan dan menegah pencapaian pemahaman seseorang hamba untuk mencapai ZatNya menerusi NamaNya. Sebagaimana NamaNya ini menegah seseorang hamba untuk sampai kepada ZatNya secara Haqiqat, maka pemahaman tentang ZatNya itu adalah lebih tertegah dan tertahan dengan sifat kelemahan hambaNya dalam menzahirkan pengertian tentang NamaNya, supaya mereka dapat menyedari kelemahan mereka dalam memahami tentang ZatNya. Dia memperlemahkan kemampuan hamba-hambaNya dalam memahami penzahiran NamaNya iaitu Allah (), supaya Dia mengajarkan mereka dengan keadaan tersebut bahawa hamba adalah lemah dalam kemampuan mereka untuk mengingati dan memahami Haqiqat Zat Allah.

Sebilangan Mufassirin ada menyatakan bahawa huruf Alif (
) mengisyaratkan kepada Zat Allah Yang Maha Berdiri Sendiri dan mengasingkan DiriNya dari sekelian makhluk ciptaanNya. Maka, tiada suatu pun dari makhluk ciptaan yang dapat bersatu dengan ZatNya, sepertimana huruf Alif () yang tidak bersatu dengan sebarang huruf pada permulaan kalimah, bahkan huruf-huruf yang bersatu dengannya dalam satu kalimah adalah atas had yang tertentu menurut keperluannya sedangkan ia adalah tidak memerlukan kepada sebarang huruf. Tiada suatu Nama pun daripada Nama-Nama Allah yang kekal dengan pengertian ZatNya apabila digugurkan satu-demi satu huruf-hurufnya kecuali Nama Allah (), kerana jika digugurkan huruf Alif () dari kalimah tersebut akan menjadi Lillah (ﻟﻠﻪ), dan apabila digugurkan satu huruf Lam () yang pertama akan menjadi Lahu (ﻟﻪ), dan apabila digugurkan kedua-dua huruf Lam tersebut menjadi baki huruf Ha () dan Dialah yang merupakan seutama-utama isyarat.

Hadhrat Imam As-Sullami Rahmatullah 'Alaih telah menukilkan di dalam Haqaiq At-Tafsir bahawa, sesungguhnya huruf Alif Pertama (
الألف الأول) dari NamaNya Allah (الله) adalah PermulaanNya dan huruf Lam Pertama (اللام الأول) adalah Lam Al-Ma'rifah (لام المعرفة) dan huruf Lam Kedua (واللام الثاني) adalah Lam Al-Ala (لام الآلاء) dan An-Ni'ma (النعماء). Dan baris yang berada di antara kedua-dua huruf Lam ini terkandung makna Mukhatabat (مخاطبات) yakni orang yang dihadapkan sesuatu percakapan padanya yang berkaitan perkara Al-Amar (الأمر) dan An-Nahi (النهى). Dan huruf Ha (الهاء) adalah bermaksud Nihayah (نهاية) yakni penghujung pengabdian secara hakikatnya adalah terhadapNya dan bukan yang selainNya.

Dan ada dinyatakan bahawa sesungguhnya huruf Alif (
) bermaksud Ala Allah (ﺃﻵﺀ ﷲ) yakni Nikmat Allah dan huruf Lam () bermaksud Lutuf Allah (ﷲ ﻟﻄﻒ) yakni Kurniaan Anugerah Allah dan huruf Lam () kedua bermaksud Liqa Allah (ﷲ ﻟﻘﺎﺀ) yakni Pertemuan Allah dan huruf Ha () adalah bermaksud Haibah Allah (ﷲ ﻫﻴﺒﺔ) yakni Kehebatan Allah dengan segala kurniaan nikmatNya.

Ada di kalangan Para Mufassirin yang menukilkan tentang penafsiran Kalimah Allah (
الله) telah berkata bahawa, huruf Al-Alif (الألف) mengisyaratkan kepada Al-Wahdaniyyah (الوحدانية), dan huruf Al-Lam (اللام) mengisyaratkan kepada Mahwu Al-Isyarah (محو الإشارة) yakni penghapusan isyarat, dan huruf Al-Lam (اللام) yang kedua mengisyaratkan kepada Mahwu Al-Mahwu (محو المحو) yakni penghapusan kesan penghapusan dalam menyingkapkan pengertian huruf Al-Ha (الهاء). Dan turut dinyatakan bahawa barangsiapa mengucapkan Allah (الله) dengan huruf-hurufnya, sesungguhnya dia belum mengatakan Allah (الله) kerana Dia adalah di luar daripada sebarang huruf, pengkhususan dan keraguan, tetapi Dia meredhai ucapan tersebut darimu kerana tiada jalan untuk menuju kepada Tauhid berkenaanNya walau dalam apa jua keadaan dan perkataan.

Terdapat kenyataan sebilangan Mufassirin yang telah menerangkan makna Nama Allah (
الله) bahawa sesungguhnya seluruh Nama-NamaNya adalah termasuk di dalam makna Nama ini dan terbit dari Nama ini. Pengertian makna seluruh Asma Nama-Nama Allah adalah terbit dari Nama Allah (الله) ini dan Nama Allah (الله) ini tidak terbit dari sebarang nama selain NamaNya kerana sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah mengkhususkan bagiNya Nama tersebut dan tidak kepada makhlukNya.

Telah berkata Hadhrat Abu Al-'Abbas Bin 'Ata Rahmatullah 'Alaih tentang kalimah Allah (
ٱلله), bahawa Dia menzahirkan KehebatanNya dan KebesaranNya.

Hadhrat Imam As-Sullami Rahmatullah 'Alaih telah meriwayatkan dari Hadhrat Mansur Rahmatullah 'Alaih dengan Isnadnya daripada Hadhrat Ja'afar As-Sadiq Radhiyallahu 'Anhu bahawa beliau telah berkata tentang Nama Allah (
ٱلله),
"Sesungguhnya Ia merupakan Nama yang sempurna kerana mengandungi empat huruf. Huruf Alif (
الألف) adalah mengisyaratkan 'Umud At-Tauhid (عمود التوحيد) yakni tiang pengesaan terhadap Allah, dan huruf Lam Pertama (اللام الأول) mengisyaratkan Lauh Al-Qalam (لوح القلم) manakala huruf Lam Kedua (اللام الثانى) mengisyaratkan Lauh An-Nubuwwah (لوح النبوة) dan huruf Ha (الهاء) adalah mengisyaratkan penghujung An-Nihayah (النهاية) bagi sekelian isyarat."

Allah (
) adalah Nama yang tiada terbanding dengan suatu apa pun, tidak bersandar kepada segala sesuatu bahkan kesemuanya itu bersandar kepadaNya. Allah adalah Al-Ma'bud (المعبود) Zat yang disembah yang merupakan Tuhan bagi segala penciptaan, Dia Maha Suci untuk ditanggap pengertian tentang DiriNya. Pengetahuan yang meliputi oleh DiriNya adalah dengan KaifiyatNya yang tersendiri dan Dia adalah Maha Tersembunyi dari pandangan dan pemahaman, dan Dia adalah terhijab dengan Keagungan KebesaranNya dari sebarang pemahaman.

Hadhrat Ibnu 'Arabi Rahmatullah 'Alaih menyatakan bahawa,
"Allah (
) adalah Nama bagi Zat Ketuhanan Ilahiyyah sebagaimana keadaan yang mutlak bagiNya, bukan dengan iktibar secara mensifatkan ZatNya dengan sebarang sifat-sifat. Dan Ar-Rahman (ﺍﻟﺮﺣﻤٰﻦ) adalah Yang Maha Melimpahkan Kekurniaan terhadap sekelian kewujudan dan Yang Maha Sempurna atas segala sesuatu secara keseluruhan berdasarkan Hikmah kebijaksanaan yang telah ditentukanNya dan memiliki kemampuan untuk menentukan sebarang permulaan. Dan Ar-Rahim (ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ) adalah limpahan kekurniaan bagi kesempurnaan yang bersifat Maknawi yang dikhususkan bagi kalangan Insaniah menurut pencapaian mereka ke martabat yang tertinggi dalam kehidupan Akhirat.

Jesteru, hendaklah kita berseru,

يا رحمن الدنيا والآخرة

"Wahai Yang Maha Pemurah pada kehidupan Dunia dan Akhirat."

Maka ianya bermakna bahawa dengan rupabentuk Insaniah yang sempurna serta himpunan yang lengkap dengan sifat Rahmah (
ﺭﺣﻤﺔ) secara umum mahupun khusus adalah merupakan Mazhar tempat penzahiran Zat Ilahi. Dan dikatakan juga bahawa segala yang wujud di alam wujud ini adalah terzahir daripada huruf Ba () Bismillah (ﺑﺴﻢ ﷲ). Dengan hakikat kebenaran yang agung ini berserta sekelian Sifat-SifatNya kita memulakan dan membaca. Ianya merupakan Nama Teragung bagi Allah Ta'ala. Maka, atas pengertian makna inilah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan kepada Ummat dengan sabdanya,

أوتيت جوامع الكلم، وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق

"Daku telah dikurniakan dengan Jawami' Al-Kalim yakni kalam perkataan yang mencakup dan daku telah diutus untuk menyempurnakan Akhlaq tatasusila yang mulia."

Oleh kerana itu, sekelian kalimah adalah merupakan hakikat-hakikat bagi sekelian perkara yang wujud dan merupakan zat-zat baginya, sepertimana telah dinamakan kepada Hadhrat Baginda Nabi 'Isa 'Alaihissalam sebagai Kalimah Dari Allah (
كلمة من الله). Akhlak yang mulia adalah merupakan hal keadaan baginya dan sebagai kekhususan baginya yang mana merupakan tempat berlakunya segala urusan tindakan perbuatan Allah Ta'ala yang secara keseluruhannya terlingkung dalam suatu kejadian yang terhimpun iaitu Insan.

Dalam sebuah Hadits ada dinyatakan,

إن الله تعالى خلق آدم على صورته

"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Hadhrat Baginda Nabi Adam 'Alaihissalam atas gambaran rupa SifatNya"

Zat Allah dihijabkan dengan Sifat-SifatNya dan segala SifatNya dihijabkan dengan Af'al PerbuatanNya dan segala Af'al dihijabkan dengan segala alam yang wujud dengan segala kesannya. Maka, seseorang yang berlaku penzahiran ke atas dirinya dengan Tajalliyyat Af'al tatkala terangkatnya hijab segala alam yang wujud, akan terhasillah pada dirinya maqam sifat Tawakkal. Seseorang yang mengalami Tajalliyyat Sifat-SifatNya sesudah tersingkap hijab Af'al, maka akan terhasillah pada dirinya maqam sifat Ridha dan Taslim. Bagi seseorang yang berlaku Tajalliyyat Zat dengan tersingkap hijab segala SifatNya, maka akan terhasillah pada dirinya Fana Fi Al-Wahdah (
فني في الوحدة). Seterusnya dia akan menjadi seorang yang bertauhid secara mutlak dalam setiap apa juga tindakan dan amalan perbuatannya, dan dalam setiap apa juga pengucapan dan pembacaannya ketika dia mengucapkan "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" (بسم الله الرحمن الرحيم), maka, Tauhid Af'al adalah mendahului atas Tauhid Sifat, dan Tauhid Sifat adalah mendahului atas Tauhid Zat. Jesteru, atas ketiga-tiga bahagian Tauhid inilah Hadhrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah berdoa dalam sujudnya dengan bersabda,

أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك

"Daku berlindung dengan KeampunanMu dari SiksaanMu, dan daku berlindung dengan KeridhaanMu dari KemarahanMu, dan daku berlindung denganMu dariMu."

Allah (
الله), Dia adalah Tuhan dan Diri Yang Disembah, Zat yang selayaknya berada dalam Keesaan untuk disembah dan diibadati kerana kesempurnaan Sifat-Sifat Ketuhanan yang ada padaNya dan telah diperjelaskan olehNya. Allah (الله) adalah Nama Zat DiriNya yang mana dariNyalah kesemua Nama-NamaNya yang lain menuruti, seperti FirmanNya dalam Surah Ibrahim ayat 2:

"Allahlah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi"

Perbuatan yang hendak dilakukan oleh seseorang hamba telah dinafikan dalam ayat tersebut untuk mengumumkan kenyataan yang diketahui sebagai Basmalah. Maka, tidak kira walau apa juga perbuatan yang hendak dilakukan oleh seseorang hamba, Basmalah adalah amat sesuai untuk disertakan bersama. Apa yang dapat difahami dari keterangan ini adalah bahawa memohon keberkatan di permulaan seseuatu pekerjaan dengan Nama Allah dan bahawa ianya dapat menzahirkan suatu hakikat bahawa amal perbuatan tersebut adalah semata-mata untuk Allah.

Maka, ianya adalah seolah-olah seseorang hamba itu berkata,
"Daku meminta pertolongan Allah dengan sekelian Nama DiriNya Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih dalam perbuatan yang akan daku lakukan."
Post a Comment